วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงพนิดา มีสันเทียะ (ดา)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงพนิดา นามสกุล มีสันเทียะ ชื่อเล่น ดา
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
              อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายพรชัย นามสกุล มีสันเทียะ ชื่อเล่น ตึ้ง
           อายุ ๔๗ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางอนงค์ นามสกุล ซึมกลาง ชื่อเล่น นก
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
      โทร .๐๘-๖๒๖๑-๖๖๔๑ (พ่อ) ๐๘-๙๙๑๗-๘๔๓๒2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP