วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงรจนา สิงห์ทอง (น้อย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงรจนา นามสกุล สิงห์ทอง ชื่อเล่น น้อย
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค)์ ชั้น ม. ๓/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนางปราณีต นามสกุล จำปาโพธิ์ ชื่อเล่น ณีต

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายเฉลียว นามสกุล สิงห์ทอง ชื่อเล่น เหลียว
          อายุ ๔๘ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางสุณีพร นามสกุล สิงห์ทอง ชื่อเล่น เขียว
          อายุ ๔๕ ปี อาชีพ ค้าขาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านถนถั่ว ตำบลใหม่
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP