วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงกนกวรรณ ประสมทรัพย์ (ออม)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงกนกวรรณ นามสกุล ประสมทรัพย์ ชื่อเล่น ออม
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค)์ ชั้น ม. ๒/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อนายสุนทรกิจ นามสกุล มั่นกลาง ชื่อเล่น ยม  

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสายบัว นามสกุล ประสมทรัพย์ ชื่อเล่น น้อย
          อายุ ๔๑ ปี อาชีพ พนักงานบริษัท
     มารดา ชื่อ นางพร นามสกุล ประสมทรัพย์ ชื่อเล่น ดำ
          อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง, แม่บ้าน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๗๒๔๖-๘๙๔๑ (พ่อ) ๐๘-๒๑๕๓-๒๐๕๘ (แม่)


1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP