วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงวรรณชนก เลากลาง (บุ๋ม)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงวรรณชนก นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น บุ๋ม
     เกิด วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี
     ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
          อาจารย์ประจำ ชื่อครูอุดม นามสกุล รักมงคลตระกูล ชื่อเล่น ตู่

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายเทียน นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น เทียน
          อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางทองใบ นามสกุล เลากลาง ชื่อเล่น ใบ
          อายุ ๓๗ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๔/๔ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐3 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP