วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงกนกพรรณ สอนวิเศษ (เตย)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงกนกพรรณ นามสกุล สอนวิเศษ ชื่อเล่น เตย
     เกิด วันศุกร์ ที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
          อายุ ๑๓ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ชั้น ม. ๒/๑
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
              อาจารย์ประจำ ชื่อนางจรีรัตน์ นามสกุล คิดก่อนทำ ชื่อเล่น ก้อย

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายทินกร นามสกุล สอนวิเศษ ชื่อเล่น น้อย
           อายุ ๔๒ ปี อาชีพ รับจ้าง
     มารดา ชื่อ นางประไพพรรณ นามสกุล สอนวิเศษ ชื่อเล่น ไพ
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ รับจ้าง

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๓ บ้านบุ ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
             โทร .๐๘-๑๑๓๑-๕๗๕๓ (พ่อ) ๐๘-๙๙๖๔-๙๗๖๖ (แม่)1 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP