วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงภัทรสุดา ปลั่งกลาง (โอปอล์)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงภัทรสุดา นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น โอปอล์
     เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๒ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
           อาจารย์ประจำ ชื่อครูอุดม นามสกุล รักมงคลตระกูล ชื่อเล่น ตู่

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายสมนึก นามสกุล ปลั่งกลาง ชื่อเล่น นึก
           อายุ ๓๘ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางบัวคลี่ นามสกุล ดอกจันทร์กลาง ชื่อเล่น แงะ
           อายุ ๓๘ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐4 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP