วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ใกล้กลาง (อัน)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงอรุณรัตน์ นามสกุล ใกล้กลาง ชื่อเล่น อัน
     เกิด วันอังคาร ที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
            อาจารย์ประจำ ชื่อครูประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น -

ผู้ปกครอง
     บิดา ชื่อ นายฉลอง นามสกุล ใกล้กลาง ชื่อเล่น -
           อายุ ๕๐ ปี อาชีพ ทำนา
     มารดา ชื่อ นางบุญมาก นามสกุล กอซาดกลาง ชื่อเล่น -
           อายุ ๔๐ ปี อาชีพ ทำนา

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒๗/๒ หมู่ที่ ๗ บ้านด่านคนคบ ตำบลด่านคล้า  
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
4 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาด)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP