วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ลานบุญลานปัญญาวัดหนองหว้า

โครงการลานบุญลานปัญญาวัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

       ขอเชิญร่วมงานลานบุญลานปัญญา งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘:๐๐ น. - ๑๓:๐๐ น.
       ในงานมีการจัดนิทรรศการนำเสนออาชีพภายในท้องถิ่นตำบลด่านคล้า เช่น เครื่องจักรสาน อาหารพื้นบ้าน พิธีกรรมแต่โบราณ และการออกร้อนของดีในตำบลอีกมากมาย ทั้งในส่วนของราชการ องค์กรต่างๆ หมู่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ
       : เปิดงาน เวลา ๐๙:๐๐ น. โดย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอโนนสูง*************
ข้อตกลงของชุมชน
คณะกรรมการดำเนินการโครงการลานบุญ ลานปัญญาประจำศาสนสถาน
ศาสนสถาน วัดหนองหว้า ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา 
   
        “ข้อตกลงของชุมชน” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามโครงการลานบุญ ลานปัญญาของศาสนสถาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณธรรมของชุมชนให้บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นที่พัฒนาทั้งกายและจิตใจ ซึ่งรวมถึงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
       ข้อตกลงของชุมชนจึงนับว่าเป็นสัญญาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศาสนสถานกับชุมชน อันเป็นการแสดงเจตจำนงของคนในชุมชนที่แน่วแน่ ในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีคุณธรรมและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน


ประกาศข้อตกลงของชุมชน ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการลานบุญ ลานปัญญาประจำศาสนสถานวัดหนองหว้า


คนในชุมชนได้พร้อมใจกันจัดทำข้อตกลงของชุมชน และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามประกาศข้อตกลงของชุมชน ประจำปี ๒๕๕๓ ดังนี้
       ๑. จะเคารพยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
       ๒. จะปฏิบัติตนตามหลักศีล ๕
       ๓. จะปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
       ๔. จะปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชนชาติไทย
       ๕. จะปฏิบัติตนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
       ๖. จะปฏิบัติตนและมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือ พัฒนา สรรค์สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
     ลานบุญลานปัญญา 

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP