วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เด็กหญิงขัตติยาพรรณ วัดกลาง (ฟ้า)


ประวัติธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๓ (รุ่นที่ ๑๐)
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐


ประวัติส่วนตัว
     ชื่อ เด็กหญิงขัตติยาพรรณ นามสกุล วัดกลาง ชื่อเล่น ฟ้า
     เกิด วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘
          อายุ ๑๔ ปี

สถานศึกษา
     สังกัด โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ชั้น ม. ๓/๑ 
     ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
     จังหวัดนคราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐
          อาจารย์ประจำ ชื่อครูประพิศ นามสกุล นามเข็ม ชื่อเล่น -

ผู้ปกครอง
     ปู่ ชื่อ นายแดง นามสกุล วัดกลาง ชื่อเล่น -
            อายุ ๖๑ ปี อาชีพ เกษตรกร
     ย่า ชื่อ นางอุทัย นามสกุล วัดกลาง ชื่อเล่น -
            อายุ ๖๐ ปี อาชีพ จักรสาน

สถานที่อยู่ปัจจุบัน
      บ้านเลขที่ ๒/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลด่านคล้า
      อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐2 ความคิดเห็น:

s-hatcore วันเสาร์, 17 กรกฎาคม, 2553  

- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ลา ..บริการน้ำในงานศพ)

s-hatcore วันเสาร์, 24 กรกฎาคม, 2553  

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ (ขาดเรียน)

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP