วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓


ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๓
ณ วัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐
วันเสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เวลา ๑๓:๐๐ น.

**********
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
            ๑.เรื่อง แจ้งจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
            ๒.เรื่อง แจ้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
            ๓.เรื่อง แจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
            ๔.เรื่อง แจ้งจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
            ๕.เรื่อง แจ้งจากคณะสงฆ์กลุ่มอำเภอ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
            เรื่อง  .........................................................................
            เรื่อง  .........................................................................
            เรื่อง  .........................................................................

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
            ๑.เรื่อง โครงการโคราชวัดปลอดเหล้า
            ๒. เรื่อง นโยบายการคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๓
            ๓.เรื่อง การจัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๓

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
            ๑.เรื่อง การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ปี ๒๕๕๓

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
            เรื่อง  .........................................................................
            เรื่อง  .........................................................................
            เรื่อง  .........................................................................


*************


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
    วัดหนองหว้า โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
    E-mail : s-hathcore@hotmail.comดาวน์โหลดฉบับเต็ม.. ที่นี่    
  - ปกนอก 
  - ปกใน 
  - ระเบียบวาระการประชุม 
  - หน้า ๑-๕ 
  - หน้า ๖-๑๐ 
  - หน้า ๑๑-๑๕ 
  - หน้า ๑๖-๒๐ 
  - หน้า ๒๑-๒๕ 
  - หน้า ๒๖-๓๐ 
  - หน้า ๓๑-๓๕ 
  - หน้า ๓๖-๔๐ 
  - หน้า ๔๑-๔๕ 
  - หน้า ๔๖-๕๐ 
  - หน้า ๕๑-๕๕ 
  - หน้า ๕๖-๖๒ 
  - ปกหลัง 


 

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP