วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

พระสุพิสิษฐ์ ผาสุกาโม

ประวัติพระสุพิสิษฐ์ ผาสุกาโม (น้อมกลาง)
สถานะเดิม
       ชื่อ : นายสุพิสิษฐ์
       นามสกุล : น้อมกลาง
       ชื่อเล่น : ชาญ
       เกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗
       อายุ : ๔๖ ปี
       โทร. : ๐๘-๗๒๔๘-๙๙๑๔
       E-Mail : supisit_n@thaimail.com


ภูมิลำเนา
      เลขที่ ๑๒ บ้านหนองหลักร้อย หมู่ ๘ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐


ครอบครัว
    บิดา : นาย ลอย นามสกุล น้อมกลาง
    มารดา : นางข่อ นามสกุล น้อมกลาง
    พี่น้อง : ๖ คน ดังนี้
       ๑. ชื่อ พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ชื่น ปญฺญาพโล) เจ้าคณะตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
       ๒. ชื่อ นางช่วย ขอมีกลาง
       ๓. ชื่อ นายชุบ น้อมกลาง (เสียชีวิต) 
       ๔. ชื่อ นางเขมชาติ น้อมกลาง
       ๕. ชื่อ นางสาวสุภานิภัคร์ น้อมกลาง
       ๖. ชื่อ พระสุพิสิษฐ์ ผาสุกาโม (น้อมกลาง)

    ภรรยา : ชื่อ สุภาภิชย์ นามสกุล ปลั่งกลาง
    ลูก : ๒ คน
       ชื่อ เด็กชายกัมปนาท น้อมกลาง
       ชื่อ เด็กชายจิรพัฒน์ น้อมกลาง


การศึกษา
    จบ ป.๗ จาก โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
    จบ ม.๓ จาก โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
    จบ ปวช. สาขา การบัญชี (เอกภาษาจีน) จาก เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
    จบ อนุปริญญา สาขา การสหกรณ์ (เอก วิชาสหกรณ์) จาก สถาบันการศึกษาทางสหกรณ์


อาชีพหลัก : รับราชการ
อาชีพเสริม : ค้าขาย


ประสบการณ์การทำงาน
      รับราชการ ๑๘ ปี


การอุปสมบท
      อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ อายุ ๔๔ ปี
      พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
      พระกรรมวาจาจารย์ : พระใบฎีกาอยู่ดี เขมสรโณ
      พระอนุสาวนาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
      ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา :


คติประจำใจ
      คิดรอบคอบแล้ว จึงลงมือทำ
      ดีกว่าทำระยำ แล้งจึงคิดแก้ไข 


สิ่งที่อยากทำในอนาคต
      อยากช่วยเหลือสังคม สอนให้คนรู้จักคิด**********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP