วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2552

พระสุทธิพจน์ สุทฺธจิตฺโต (ปลั่งกลาง)


ประวัติ พระสุทธิพจน์ สุทฺธจิตฺโต


**********
สถานะเดิม
ชื่อ : นายสุทธิพจน์
นามสกุล : ปลั่งกลาง
ชื่อเล่น : ชาติ
เกิด : วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕
อายุ : ๒๖ ปี
โทร. ๐๘-๔๘๓๒-๑๗๑๖ E-Mail : -


ภูมิลำเนา
เลขที่ ๑๑๗ บ้าน ด่านคนคบ หมู่ ๗ ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

ครอบครัว
บิดา : นาย สุวรรณ์ นามสกุล ปลั่งกลาง
มารดา : นาง แดง นามสกุล ปลั่งกลาง
พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
๑. ชื่อ พระสุทธิพจน์ ปลั่งกลาง
๒. ชื่อ นายวิชิต ปลั่งกลาง

การศึกษา
จบ ม.๖ จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : รับเหมาเย็บผ้า


การอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ : วัน เสาร์ ที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ อายุ ๒๕ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท
พระอนุสาวนาจารย์ : พระสมุห์รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบล ด่านคล้า อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา

การศึกษาหลังการอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๕๑ สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้าคติประจำใจ
คิดแล้ว....ต้องทำให้ได้


สิ่งที่อยากทำในอนาคต
มีกิจการเล็กๆ เป็นของตัวเอง (ถ้าเป็นไปได้)*********0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP