วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2552

พระวิสา ธมฺมกาโม
ประวัติ พระวิสา ธมฺมกาโม


*********สถานะเดิม
ชื่อ : นายวิสา
นามสกุล : หุ้นกลาง
ชื่อเล่น : เบิร์ด
เกิด : วันเสาร์ ที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕
อายุ : ๓๖ ปี
โทร. - E-Mail : -ภูมิลำเนา
เลขที่ ๗๗/๔ บ้านคอนน้อย หมู่ ๙ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐


ครอบครัว
บิดา : นาย พจน์ นามสกุล หุ้นกลาง
มารดา : นาง ละออง นามสกุล หุ้นกลาง
พี่น้อง : ๓ คน ดังนี้
๑. ชื่อ นางวิภา หุ้นกลาง
๒. ชื่อ พระวิสา ธมฺมกาโม (หุ้นกลาง)
๓. ชื่อ นายวิชา หุ้นกลาง


ภรรยา : ชื่อนางสุกัญญา นามสกุล หุ้นกลาง
ลูก : ๒ คน
ชื่อ นางสาวนุชจรี หุ้นกลาง
ชื่อ เด็กหญิงวิชญาพร หุ้นกลางการศึกษา
จบ ป.๖ จาก โรงเรียนบ้านคอนน้อย ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม : ก่อสร้างการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ : วัน - ที่ ๒๔ เดือน - พ.ศ.๒๕๕๑ อายุ ๓๖ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท
พระอนุสาวนาจารย์ : พระวัง อตฺตสาโร
ณ พัทธสีมา วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP