วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์๔๐๖ ๓๑๓ การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓ (๓-๐-๖)
(Sangha Educational Management)


ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์

*********
สอนโดย
อาจารย์ศุภกิตติ์ เงินกอง

*********


ดาวน์โหลด
การศึกษาของคณะสงฆ์กับการปฏิรูปการศึกษา


บันทึกการเรียน(ประจำวัน...)--------------------
รายงาน
--------------------
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาโครงสร้างการปกครองของคณะสงฆ์
๒. เพื่อศึกษาระบบการบริหารงานของคณะสงฆ์
๓. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการศึกษาของคณะสงฆ์
๔. เพื่อศึกษาวิธีการเผยแผ่ของคณะสงฆ์
๕. เพื่อศึกษางานด้านสาธารณูปการโครงสร้างเนื้อหา

บทที่ ๑ โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์
สมัยพุทธกาล (เรียบเรียงโดย พระสัญชัย จารุธมฺโม )
สมัยกรุงสุโขทัย (เรียบเรียงโดย พระใบฎีกาภัทรชัย ชยธมฺโม )
สมัยกรุงศรีอยุธยา (เรียบเรียงโดย พระณเรต )
สมัยกรุงธนบุรี (เรียบเรียงโดย พระอธิการเสียน สนฺตกาโย )
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (เรียบเรียงโดย พระอิทธิชัย อิทฺธิเตโช )
ยุคอนาคต (เรียบเรียงโดย พระณรงค์ ฐานวโร )

บทที่ ๒ โครงสร้างการบริหารงานของคณะสงฆ์
มหาเถรสมาคม (เรียบเรียงโดย พระประจวบ กตสาโร .)

บทที่ ๓ โครงสร้างการศึกษาคณะสงฆ์
การศึกษาของคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล (เรียบเรียงโดย พระครูสมุห์สมพงษ์ .)
การศึกษาของคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย (เรียบเรียงโดย พระอธิการกมล .)
การศึกษาของคณะสงฆ์สมัยอยุธยา (เรียบเรียงโดย พระมิตร .)
การศึกษาของคณะสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ (เรียบเรียงโดย พระทองอาจ .)
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในอนาคต (เรียบเรียงโดย พระสมุห์ศักดิ์ชัย .)


บทที่ ๔ โครงสร้างการเผยแผ่ของคณะสงฆ์
วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้า (เรียบเรียงโดย พระพวง ยโสธโร .)
วิธีการเผยแผ่ของพระสาวกสมัยพุทธกาล (เรียบเรียงโดย พระวันเพ็ญ กนโก .)
พระธรรมทูตสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช (เรียบเรียงโดย พระครูศุภกิจพิศาล .)
การทำงานพระธรรมทูตในยุคปัจจุบัน (เรียบเรียงโดย พระอธิการกล่อม อาภสฺสโร .)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่ (เรียบเรียงโดย พระสหัส ปิติสาโร .)
แนวทางการเผยแผ่ในอนาคต (เรียบเรียงโดย พระปลัดไพบูรณ์ จนฺทวํโส .)

บทที่ ๕ โครงสร้างงานสาธารณูปการ
วัดในทศวรรษหน้า (เรียบเรียงโดย พระอธิการสวัสดิ์ ฐิตาโภ .)
แผนพัฒนาวัด ๔ ไตรมาส (เรียบเรียงโดย พระมหาประเสริฐศักดิ์ .)
แผนพัฒนาวัดประจำเดือน (เรียบเรียงโดย พระสายหยุด .)
แผนพัฒนาวัดประจำวัน (เรียบเรียงโดย พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์ .)


หมายเหตุ
แบบอักษร : Browallia UPC
ขนาด : ๑๖
ตัวเลข : ไทย
จัดหน้ากระดาษ A4
· บน 3.0
· ล่าง 1.5
· ซ้าย 3.5
· ขวา 2.5

รวบรวมเข้าเล่ม วัน................................ที่..............เดือน......................................พ.ศ.๒๕๕๒
ส่งอาจารย์ วัน................................ที่..............เดือน......................................พ.ศ.๒๕๕๒


----------------------
ดาวน์โหลดแนวสอบปลายภาค : ที่นี่
----------------------


*********

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันเสาร์, 05 กุมภาพันธ์, 2554  

อยากๆได้เนื้อหา ของเเต่ละบท
สามารถ ติดต่อได้ที่ใครครับ

s-hatcore วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์, 2554  

ติดต่อที่ อาจารย์ศุภกิตติ์ เงินกอง
โทร.๐๘-๔๔๒๘-๙๖๔๙
ตอนนี้สอนอยู่ที่ หน่วยวิทยาบริการฯ ชัยภูมิ ...ครับ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP