วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา กฎหมายคณะสงฆ์

๔๐๖ ๓๑๒ กฎหมายคณะสงฆ์ ๓ (๓-๐-๖)(Sangha Laws)     ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการการออกกฎหมายคณะสงฆ์
ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์กับกฎหมายอื่นๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายต่างๆ
การบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์


*********
สอนโดย
อาจารย์ธนเดช เอื้อศรี

**********

ดาวน์โหลด
     กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)บันทึกการเรียน(ประจำวัน....)

*********


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP