วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ

๔๐๖ ๓๑๑ พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ ๓ (๓-๐-๖)
(Sangha and Leadership)

ศึกษาความความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การจัดการเพื่อความเป็นผู้นำ
ผู้นำสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรม เจตคติ วิสัยทัศน์ของผู้นำสงฆ์ ต้นแบบของผู้นำสงฆ์
การออกแบบและนำการเรียนรู้ในองค์กรสงฆ์กระบวนการฝึกอบรม และการพัฒนาผู้นำสงฆ์
คุณสมบัติของภาวะผู้นำสงฆ์ และพุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำสงฆ์
*********
สอนโดย
ผศ.ประมวล ตันยะ

*********
ดาวน์โหลดบทความ
บันทึกการเรียน (ประจำวัน....)

----------
รายงาน : ภาวะผู้นำของสงฆ์
----------


*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP