วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

๕ ธันวามหาราช


วันพ่อแห่งชาติ
  เป็นวันสำคัญสัมพันธ์กับวันแม่แห่งชาติ ในการฉลองความเป็นพ่อและบุคคลที่นับถือในการเป็นพ่อ วันพ่อแห่งชาตินั้นทั่วโลกจะมีการจัดแตกต่างกันไป โดยในประเทศไทยจัดตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี โดยในกว่า ๕๐ ประเทศจะจัดวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน
จอห์น บี. ดอดด์ ชาวอเมริกันเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดของวันพ่อแห่งชาติ โดยเริ่มต้นที่เมืองแฟร์มอนต์ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ในโบสถ์แห่งหนึ่งในแฟร์มอนต์

ความหมาย
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๕๘๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายคำว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้ 
     พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิดตน 
     พุทธศาสนา (สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ทรรศนะเกี่ยวกับสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์โดยสังเขป หน้า ๑๐๐) ได้ให้ความหมายของคำว่า “พ่อ” หมายถึง ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกมีใช้หลายคำ เช่น 
     - บิดา (พ่อ) 
     - ชนก (ผู้ให้กำเนิด)
     - สามี (ผัวของแม่) เป็นต้น

วันพ่อแห่งชาติในแต่ละประเทศ
     • ๑๙ มีนาคม - สเปน โปรตุเกส อิตาลี
     • ๘ พฤษภาคม - เกาหลีใต้
     • ๕ มิถุนายน - เดนมาร์ก
     • วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายน - ญี่ปุ่น อาร์เจนตินา ไอร์แลนด์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
     • ๒๓ มิถุนายน - โปแลนด์
     • อาทิตย์ที่สองของเดือนสิงหาคม - บราซิล
     • อาทิตย์แรกของเดือนกันยายน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
     • อาทิตย์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน - ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน
     • ๕ ธันวาคม - ไทย

วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทย
     วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทยตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยการริเริ่มของ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คุณหญิงเนื้อพิทย์ เสมรสุต สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันพ่อได้แก่ ดอกพุทธรักษา ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคล
     วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ในประเทศไทย นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ยังถือว่าวันนี้ เป็น “วันชาติของไทย”อีกด้วย
ประวัติ
     วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งชาติ” ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้วัฒนาถาวรสืบไป

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ
     -เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     -เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
     -เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
     -เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

กิจกรรม
     กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกๆ ปี จะมีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน บริษัท และบ้านเรือน เพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และยังมีการทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน โรงพยาบาล และประดับรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

     กิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อแห่งชาติ คือ
     ๑.ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
     ๒.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือบำเพ็ญกุศล ทำบุญใส่บาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพ่อ
     ๓.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมยกย่องผู้ที่ สมควร ได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อ ตัวอย่าง

สำหรับคุณสมบัติของพ่อตัวอย่าง คณะกรรมการได้กำหนดไว้ดังนี้
     ๑. มีอายุตั้งแต่ ๔๐ ปี ขึ้นไป 
     ๒. ส่งเสริมการศึกษาแกบุตรและธิดา 
     ๓. นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด 
     ๔. งดเว้นอบายมุขทุกชนิด 
     ๕. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน 
     ๖. มีภรรยาเพียงคนเดียว 

*********
แหล่งอ้างอิงข้อมูล
- สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก 
- วิกิพีเดีย 
- ซาบซ่าส์ดอทคอม
 - คลังปัญญาไทย
 - สุภักดิ์ อนุกูล. ๒๕๓๐. วันสำคัญของไทย.กุรงเทพฯ. อักษรบัณฑิต.

*********
*********
๕ ธันวามหาราช
วันประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

*********

รายชื่อพ่อดีเด่น
     ๑. นายใย เลากลาง พ่อดีเด่นประจำตำบลด่านคล้า(ในนามเจ้าคณะอำเภอ)
     ๒. นายมา ขออ่อนกลาง พ่อดีเด่นประจำตำบลโนนสูง
     ๓. นายสำแวง ชวนงูเหลือม พ่อดีเด่นประจำตำบลลำคอหงษ์
     ๔. นายผ่อง ปั้นกลาง พ่อดีเด่นประจำตำบลหลุมข้าว
     ๕. นายหลัน ด่านนอก พ่อดีเด่นประจำตำบลธารปราสาท
     ๖. นายจันทร์ ใกล้พุดซา พ่อดีเด่นประจำตำบลตลาดแค
     ๗. นายบรรจง จงรับกลาง พ่อดีเด่นประจำตำบลเมืองปราสาท
     ๘. นายสุวรรณ เสือจันอัด พ่อดีเด่นประจำตำบลจันอัด
     ๙. นายเปล่ง ชนางกลาง พ่อดีเด่นประจำตำบลดอนหวาย
     ๑๐. นายฮง เลิศอังกูร พ่อดีเด่นประจำตำบลมะค่า
     ๑๑.นายสวัสดิ์ ศรีบุตร พ่อดีเด่นประจำตำบลโตนด
     ๑๒.นายโอน ขอมีกลาง พ่อดีเด่นประจำตำบลพลสงคราม


  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP