วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

*********
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๑ นี้ มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งตรงกับกำหนดการสอบนักธรรมชั้นโท - เอก และธรรมศึกษาทุกชั้นตามปกติของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คือ วันแรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี เพื่อให้วัดทั่วพระราชอาณาจักรร่วมจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชพิธีดังกล่าว
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงเลื่อนกำหนดการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก และธรรมศึกษาทุกชั้นออกไป และมีกำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์
พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้นักธรรมชั้นตรี

วันพุธ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ ( ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ( ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาธรรม

วันศุกร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ( ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาพุทธ

วันเสาร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ( ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาวินัยนักธรรมชั้นโท - เอก
---------
วันศุกร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ( แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

วันเสาร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ( แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาธรรม

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ( แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาพุทธ

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ( แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ )
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๖ . ๐๐ น . สอบวิชาวินัยธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
---------
วันอังคาร ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ( แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ )
เวลา ๐๘ . ๓๐ น . - ๑๑ . ๓๐ น . สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓ . ๐๐ น . - ๑๓ . ๕๐ น . สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔ . ๐๐ น . - ๑๔ . ๕๐ น . สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕ . ๐๐ น . - ๑๕ . ๕๐ น . สอบวิชาวินัย
*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP