วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖
สาระสำคัญ*********
สอนโดย
พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (หลวงพ่อแก่น)
*********
ดาวน์โหลด

     ปฏิจจสมุปบาท (หลวงพ่ออาสภะ)
     จัตตาโร สติปัฏฐานา
     หลักการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
     วิปัสสนาภูมิ
     วิสุทธิญาณกถา อจ.มหาสี
     
     หนังสือแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยย่อ โดย...อาจารย์ชยานนท์ วูวานิช
     ศึกษาวิธีเจริญสติด้วยภาษาง่ายๆบันทึกประจำวัน

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ฑ.ศ.๒๕๕๑
  พระสังฆาธิการ : ผู้บริหารงานคณะสงฆ์
     มี ๔ งานหลัก และ ๒ งานเสริม คือ
          ๑.งานปกครอง
          ๒.งานศึกษา
          ๓.งานเผยแผ่
          ๔.งานสาธารณูปการ
     งานเสริม
          ๕.งานศึกษาสงเคราะห์
          ๖.งานสาธารณสงเคราะห์


ปฏิบัติเพื่อ : ๒ ประการ
     ๑.ปฏิบัติเพื่ออยุ่ในโลกนี้
     ๒.ปฏิบัติเพื่อออกจากโลก (เกิด / แก่ / เจ็บ / ตาย)

-----*********
1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันจันทร์, 06 กุมภาพันธ์, 2555  

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นธรรมทานครับ

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP