วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551

พระโชดกญาณสิทธิเถระพระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)

*********

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร
ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา
ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
วิปัสสนาที่ถูกต้อง
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.๑
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.๒
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.๓
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.๔
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.๕
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.๖
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ
อานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร


วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน
คุณค่าของการปฏิบัติธรรม
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
กายคตาสติกรรมฐาน
อสุภกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน ๔)
ทางสายเอก ( มรรค ๘)
พระไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา )
เทศน์ปฎิบัติ ( ธรรมะอย่างเอกคือสามัคคี )
เทศน์ปฏิบัติ (ได้ยินหนอ ธรรมะ ๓๗ ข้อ)
พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
ไขหนอ / ญาณ ๑๖ / วิสุทธิ ๗
ยอดของวิปัสสนาญาณ ๑๖
มรรค ผล นิพพาน


แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ผล ทาน บาป บุญ
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พุทธบูชา
ไกลกังวล
มีดี
สายกรรม
มงคลชีวิต
ธรรมะจากผี
สำรวจตัวเอง
ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน
ผู้แทนศาสดา
สมาทานพระกรรมฐาน


วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน
คำว่า (หนอ) มาจากไหน
ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ
สอนเดินจงกรม ๖ ระยะ
สติปัฏฐาน ๔
อริยสัจจ์ ๔
โพชฌงค์ ๗
ปฏิจจสมุปบาท
สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
เทศน์ลำดับญาณ ๑/๑
เทศน์ลำดับญาณ ๑/๒
เทศน์ลำดับญาณ ๑/๓
เทศน์ลำดับญาณ ๒/๑
เทศน์ลำดับญาณ ๒/๒
เทศน์ลำดับญาณ ๒/๓
เทศน์ลำดับญาณ ๒/๔
เทศน์ลำดับญาณ ๓/๑
เทศน์ลำดับญาณ ๓/๒


ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วันวิสาขบูชา
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ของการบูชา
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ
เทศน์ ทอดกฐิน / ผ้าป่า
เทศน์ สอนพระบวช ๓ เดือนในพรรษา
พิสูจน์นรก
พิสูจน์สวรรค์
พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน
พิสูจน์โลกนี้
ตอบปัญหาร้อยแปด ๑
ตอบปัญหาร้อยแปด ๒


พ.ศ.๒๕๐๙ เปิดวัดไทยในอังกฤษ
หลักธรรมสำหลับการครองเรือน
ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๒๖
เศรษฐีขอทาน
เมตตาบารมี
ที่พึ่งภายใน
ธรรมเป็นที่พึ่ง
เพชรในดวงใจ
การสร้างชาติ
เรื่อง คน ๒ ตา
ความยินดี ๓ ข้อ
ธรรมเจดีย์ ๕ ประการ
ความสุข ๗ ประการ
ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข
ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน


เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม ๑
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม ๒
เราจะไปทางไหนกันดี
ไขหนอสมถะและวิปัสสนา
ไขหนอข้อข้องใจ
ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา
ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา ๑
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา ๒
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา ๓
วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ ๑๖
วิสุทธิ ๗
*********


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP