วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

พุทธธรรม
พุทธธรรม
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

---------


คำปรารภ อักษรย่อชื่อคัมภีร์ สารบาญ ความนำ : สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน

-------------------
ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา
-----------------------

ตอน ๑ ชีวิตคืออะไร ?
๑.ขันธ์ ๕
๒.อายตนะ ๖


ตอน ๒ ชีวิตเป็นอย่างไร ?
๓. ไตรลักษณ์


ตอน ๓ ชีวิตเป็นไปอย่างไร ?
๔. ปฏิจจสมุปบาท
๕. กรรม


ตอน ๔ ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ?
๖. นิพพาน
๗. ประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพาน
๘. สมถะ วิปัสสนา ; เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
๙. หลักการสำคัญของการบรรลุนิพพาน
๑๐. บทสรุป ข้อควรทราบเกี่ยวกับนิพพาน
๑๑. ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน
๑๒. ศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม
๑๓. เรื่องเหนือสามัญวิสัย : อิทธิปกฏิหาริย์ และเทวดา
๑๔. ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ : ตัณหา-ฉันทะ
๑๕. ความสุข---------------------
ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา
--------------------

ตอน ๕ ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ?
๑๖. บทนำของมัชฌิมาปฏิปทา
๑๗. บุพภาคของการศึกษา ๑ : ปรโตโฆสะที่ดี-กัลยาณมิตร
๑๘. บุพภาคของการศึกษา ๒ : โยนิโสมนสิการ
๑๙. องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒ : หมวดปัญญา
๒๐. องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๒ : หมวดศีล
๒๑. องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา ๓ : หมวดสมาธิ


บทสรุป
๒๒. อริยสัจ ๔
บันทึกของผู้เขียน
บรรณานุกรม
ดัชนี


**********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP