วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิชา การบริหารจัดการงบประมาณ


๔๐๖ ๓๒๐ การบริหารจัดการงบประมาณ ๓ (๓-๐-๖)
Budgeting Administration
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณกระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ บทบาทของระบบการเมืองต่อการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อพระพุทธศาสนา ปัญหาและแนวโน้มของการบริหารจัดการงบประมาณ


-----
อาจารย์ประจำรายวิชา : อาจารย์ศุภกิตติ์ เงินกอง
----------
บทความ : รายวิชา การบริหารจัดการงบประมาณ
-----
ทดสอบกลางภาค ๑/๒๕๕๑ การบริหารงบประมาณฯ
บันทึกประจำวัน
---------------

พุธ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑
---------------*****

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP