วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิชา การจัดทรัพยากรแนวพุทธ


๔๐๖ ๓๐๗ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ ๓ (๓-๐-๖)
Buddhist Human Resource Management
ศึกษาหลักการ หน้าที่ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในองค์การ การพยากรณ์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การบรรจุแต่งตั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทนความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและพนักงาน สุขภาพ ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา


-----
อาจารย์ประจำรายวิชา  : อาจารย์พริมประภา  มกราภิรมย์
-----


-----
บทความ : รายวิชา การจัดการทรัพยากรแนวพุทธ
-----


บันทึกประจำวัน
---------------
ชดเชย
เสาร์
๒๑/มิ.ย./๒๕๕๑

---------------

นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Policies
----------
นโยบาย ..หลักการที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
นโยบายมีลักษณะ ที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร
๑.เป็นเจตนารมณ์ของฝ่ายบริหารระดับสูง
๒.นโยบายจะกล่าวในลักษณะกว้างๆ ความมุ่งหมายของการกำหนดนโยบายนั้นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในปัจจุบัน/อนาคต
๓.เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้
๔.ต้องเขียนไว้เป็นลายลักษณะอักษร

ที่มาของนโยบาย
๑.วัตถุประสงค์ขององค์การ
๒.ปรัชญาในการบริหารของผู้บริหารระดับสูง
๓.ค่านิยมทางสังคม
๔.ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
๕.สร้างเอกลักษณ์แก่องค์การ
๖.การนำนโยบายขององค์การที่ได้รับความนิยมหรือการยอมรับอย่างแพร่หลาย

ประโยชน์
๑.สร้างจิตสำนึกด้านคุณค่า
๒.
๓.
๔.ทำให้พนักงานเข้าใจทิศทางการบริหาร

นโยบายการบริหารทรัพยาการมนุษย์
-นโยบายด้านสรรหาและคัดเลือก
-นโยบายการจ้างงาน
-นโยบายค่าจ้าง

บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
๑.การวางแผน Planning
๒.การจัดองค์การ Organizing
๓.การอำนวยการ/สั่งการ Directing or Leading
๔.การควบคุม Controlling

บทบาทการปฏิบัติการของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
๑.การจัดหา
๒.การพัฒนา
๓.การจ่ายค่าตอบแทน
๔.การรวมพลัง
๕.การธำรงรักษา
๖.การพิจารณาสภาพการณ์การพ้นจากงาน
๗.การบันทึก รายงาน สถิติฝ่ายบุคคล
๘.การวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ทรัพยากรมนุษย์
-กระบวนการคาดการณ์ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การล่วงหน้า

ความสำคัญของการวางแผน
๑.ทำให้องค์การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.ทำให้องค์การมีความมั่นคง
๓.ทำให้องค์การวางแผนอย่างละเอียด

ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
๑.ช่วยองค์การวางแผนพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.กิจกรรมและเป้าหมายมีความสอดคล้อง
๓.มีระบบและมีความสำคัญ
๔.จ้างพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ---------------

---------------


**********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP