วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต


วิชาเอก
- วิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต -


๔๐๖ ๓๐๑ พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต ๒ (๒-๐-๔)
(Buddhism and Quality of Life Development)
ศึกษาความหมายของชีวิต การพัฒนาตนเอง การนำหลักการและกระบวนการทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขและมีประสิทธิภาพเปรียบเทียบกระบวนทัศน์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางตะวันตกและตะวันออกโดยเฉพาะแนวพุทธความสัมพันธ์ระหว่างพุทธรรมกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม


-----
อาจารย์ประจำรายวิชา : อาจารย์ศุภกิตติ์ เงินกอง
-----


-----
บทความ : รายวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต
-----

การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

แบบทดสอบ(กลางภาค)บันทึกประจำวัน
---------------

พฤหัสบดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๑
---------------

เนื้อหาโดยวิชา..

การพัฒนาชีวิต
คน + สังคม = สวัสดิการ = ระบบสังคมนิยม

ระบบบริหาร
---
๑.ประชาธิปไตย
๒.สังคมนิยม
๓.สมบูรณาญาสิทธิราช
๔.คอมมิวนิสว์


ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
---
ปฏิสนธิ : มีเงินเดือนตลอดชีพ
เกิด : รัฐบาลเป็นผู้ดูแล
แต่งงาน : รัฐบาลเป็นเจ้าภาพ
แก่ : เพิ่มบำนาญด้วย
ตาย : รัฐบาลเป็นผู้จัดเตรียมจนเสร็จงาน
..ระบบนี้ มีทั้งข้อดี / ข้อเสีย :** ข้อเสนอแนะการพัฒนาวัด **

-วัดในประเทศไทยขาดผัง Model
-พระที่อยู่ในวัด ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับงาน
-มองหาจุดเด่นของตนเองให้พบ และมุ่งมั่นพัฒนาเพิ่มขึ้น
-การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญ
-มีพันธมิตรให้ความร่วมมือ / การเงิน / ข่าวสาร / ข้อมูล / เสนอแนะ / อำนวยความสะดวก
---------------
ชดเชย
เสาร์

๒๘/มิ.ย../๒๕๕๑
---------------
---- รายงาน ----

กลุ่มที่ ๑ เรื่อง หลักการของการศึกษาไตรสิกขา
สมาชิก
พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์
พระครูสมุห์สมพงษ์ พุทฺธสโร
พระอธิการสวัสดิ์ ฐิตาโภ
พระสายหยุด อนงฺคโณ
พระอิทธิชัย อิทฺเตโช

กลุ่มที่ ๒ เรื่อง แนวคิดพื้นฐานของพุทธศาสนาในการพัฒนาชีวิต
สมาชิก
พระอธิการกล่อม อาภสฺสโร
พระอธิการกมล สุทฺธมโน
พระพวง ยโสธโร
พระสัญชัย จารุธมฺโม
พระมหาประเสริฐศักดิ์

กลุ่มที่ ๓ เรื่อง สุภสูตร
สมาชิก
พระครูศุภกิจพิศาล
พระใบฎีกาภัทรชัย ชยธมฺโม
พระวันเพ็ญ กนโก
พระสหัส ปิติสาโร

กลุ่มที่ ๔ เรื่อง ศาสนากับการพัฒนาชีวิต
สมาชิก
พระปลัดไพบูลย์ จนฺทวํโส
พระสมุห์ศักดิ์ชัย จิรสุโภ
พระประจวบ กตสาโร
พระณรงค์ ฐานวโร

กลุ่มที่ ๕ เรื่อง บทวิเคราะห์วิธีคิดแบบพุทธ
สมาชิก
พระอธิการเสียน สนฺตกาโย
พระทองอาจ เตชปญฺโญ
พระณเรต เตชธโร
พระมิตร อาจิณฺณธมฺโม


แนวทาง
๑.ชื่อเรื่อง ๒.สมาชิก ๓.วัตถุประสงค์ ๔.ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.เอกสารอ้างอิง ...เชิงอรรถ
*****

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP