วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

พระวัง อตฺตสาโรประวัติ พระวัง อตฺตสาโรพระวัง
ฉายา อตฺตสาโร
ชื่อเล่น : วัง


ชื่อ : วัง
นามสกุล : ช่วยงาน
ฉายา : อตฺตสาโร
อายุ : ๓๙ ปี
พรรษา : ๑๕
โทร. ๐๘-๑๐๖๔-๕๐๔๙
E-Mail: ยังไม่มีครับ...!-เล่าความหลัง-

-----
ที่อยู่ที่อาศัย
-----
บ้านเลขที่ ๒๕/๑ บ้านโกรก หมู่ ๕ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

-เกิด-
วันอาทิตย์ ที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๒
บิดาชื่อ : นายโม ช่วยงาน
มารดาชื่อ : นางน้อย ช่วยงาน


พี่น้อง : ๔ คน ดังนี้-
๑. ชื่อ นายมานพ ช่วยงาน
๒. ชื่อ นางสาววิสินี ช่วยงาน
๓. ชื่อ พระวัง อตฺตสาโร
๔. ชื่อ นายไกรสร ช่วยงาน


-การศึกษา-
จบ ป.๖ จากโรงเรียนมะค่า

อาชีพหลัก : ทำนา
อาชีพเสริม :


-การอุปสมบท-
อุปสมบทเมื่อ : วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๓๖ อายุ ๒๔ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระชิด ปสนฺโน (ปัจจุบันคือ ...พระครูสุนทรธรรมประสาท)
พระอนุสาวนาจารย์ : พระสมศักดิ์ สีลสํวโร (ปัจจบัน ...ลาสิกขา)
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา


-----
การศึกษาหลังการอุปสมบท
----
พ.ศ.๒๕๓๖ : สอบได้ นวกภูมิ จากสำนักวัดหนองหว้า
พ.ศ.๒๕๓๖ : สอบได้ นักธรรมชั้นตรี จากสำนักวัดหนองหว้า
พ.ศ.๒๕๓๘ : สอบได้ นักธรรมชั้นโท จากสำนักวัดหนองหว้า
พ.ศ.๒๕๓๙ : สอบได้ นักธรรมชั้นเอก จากสำนักวัดหนองหว้า
พ.ศ.๒๕๔๑ : สอบได้ ม.๖ จาก ศพอ.โนนสูง

ปัจจบัน : กำลังศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ (เอก พุทธศาสนา)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา


-----
ตำแหน่งหน้าที่การงานทางคณะสงฆ์
------
เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
พระกรรมวาจาจารย์


------
งานทางการศึกษา
------
ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดหนองหว้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
จัดทำตำราการเรียนการสอนประจำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองหว้า
เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
พระสอนศีลธรรม ประจำโรงเรียนมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


-----
งานเผยแผ่
------
เป็นพระวิทยากรประจำศูนย์อบรมวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระอนุจร ประจำอำเภอโนนสูง


-----
คติธรรมประจำใจ
-----
เดี๋ยว ..คิดก่อน


ฝากไว้ให้(คิด)อ่าน
-


สิ่งที่อยากทำในอนาคต
-

*******************

ลาสิกขา : เมื่อ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ (ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP