วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ วิชาอภิธรรมปิฎก ๒

แนวข้อสอบ วิชาอภิธรรมปิฎก ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
***************


-------------------
จงตอบปัญหาต่อไปนี้.....
-------------------
๑. การแต่งคัมภีร์ กถาวัตถุมีจุดประสงค์สำคัญ ๒ อย่าง คือ
๒. เราไม่สามารถมองเห็นมหาภูตรูป ๔ ได้เพราะอะไร ?
๓. สภาวธรรมที่ชื่อว่านามธรรม แต่..ไม่เป็นนามมูล ได้แก่อะไร ?
๔. สภาวธรรมที่เป็นรูป แต่...ไม่เป็นรูปขันธ์ ได้แก่อะไรบ้าง ?
๕. สภาวธรรมที่ไม่เป็นทั้งเวทนาและ เวทนาขันธ์ ได้แก่อะไร ?
๖. นามขันธ์ ๔ เกิดได้ กี่ภูมิ......... ได้แก่ภูมิใด ?
๗. จตุโวการภูมิจะมีธาตุเกิดขึ้นได้ ....กี่ธาตุ ?
๘. ธรรมที่สามารถเป็นทั้งปัจจัยธรรมได้ ......คือ ?
๙. ธรรมที่เป็นปัจจยุปบัน ได้แก่ ...?
๑๐. อัญญมัญญปัจจโย ...ได้แก่
อาเสวนปัจจโย ...ได้แก่
๑๑. ปัจจัยที่เป็น นาม-รูป....เป็นปัจจัยให้ นาม-รูป ...ได้แก่ ?

----------------------------------------
๑. คัมภีร์ที่ที่แสดงสมมติบัญญัติ คือ คัมภีร์ใด ? บุคคลบัญญัติ
๒. คัมภีร์กถาวัตถุ ใครแต่ง ? สมัยใด
๓. บุคคลมีอยู่โดยปรมัตถสัจจะ หรือไม่ ?
๔. พระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกทิศ ใช่หรือไม่ ?
๕. พระอรหันต์ปรินิพพานด้วยกุศลจิต ....ใช่หรือไม่ ?
๖. พระโสดาบันย่อมฆ่าสัตว์ได้ใช่ หรือไม่ ....?
๗. นิโรธสมาบัติ ....เป็น อสังคตธรรม ใช่ หรือ ไม่ ...?
๘. ขณะฝัน จิตเป็นอัพยากฤต ใช่ หรือ ไม่ ...?
๙. คฤหัสถ์ เป็นพระอรหันต์ได้ ...ใช่หรือไม่...?
๑๐. มหาภูตรูป นอกจากวาโยธาตุแล้ว สามารถมองเห้นด้วยตาเปล่า ...ใช่หรือไม่...?
๑๑. ปัญจวิญญาณ มีวิญญาณจักขุ .....ฯ เป็นต้น ที่เป็นกุศลก็มี อกุศลก็มี....
๑๒. พระอริยะ ละกิเลสทั้งที่เป็นอดีต และอนาคต ได้ใช่หรือไม่....?
๑๓. นิพพานชื่อว่า กุศลธรรม ใช่ หรือไม่ ...?

------------------
คัมภีร์ยมก
------------------
๑. ปุเรปัญหา คู่กับ .....ปาลิคติวิสัชนา..... เป็นคำตอบแบบ....ตรงข้ามกับคำถาม
๒. ปัจฉาปัญหา คู่กับ ....ปฏิวจนวิสัชนา... เป็นคำตอบรับว่า ..อามันตา
๓. ปริปุณปัญหา คู่กับ ...สรูปทัสสนวิสัชนา... เป็นคำตอบแบบ ...สรุป มีทั้งรับและปฏิเสธ
๔. โมฆปัญหา คู่กับ ...ปฏิกเขปวิสัชนา... เป็นคำตอบแบบ ...นัตถิ (ไม่มี)
...ปฏิเสธวิสัชนา... เป็นคำตอบแบบ ..โน (ไม่ใช่)

๕. ยมก มีกี่หมวด ? อะไรบ้าง ?
๖. ธรรมที่ชื่อว่า กุศลด้วย และกุศลมูลด้วย ชื่อว่าอะไร ?
๗. สภาวธรรมที่เป็นกุศล ..แต่ ไม่เป็นกุศลมูล ...ได้แก่อะไร ?
๘. สภาวธรรมที่มีมูลอย่างเดียวกันกับ กุศลมูล ...แต่...ไม่ใช่กุศล ได้แก่อะไร ?
๙. ธรรมที่เป็นอัพยากตด้วย และเป็น อัพยากตมูลด้วย คืออะไร ?
๑๐ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากต แต่...ไม่เป็นอัพยากตมูล ได้แก่อะไร ?
๑๑. สภาวธรรมที่เป็นนาม ...แต่.. ไม่เป็นนามมูล ได้แก่อะไร ?
๑๒. ขันธยมกะ มีวัตถุประสงค์ กี่อย่าง ?
๑๓. สภาวธรรมที่เป็นรูป ..แต่ไม่เป็นรูปขันธ์ ได้แก่อะไร ?
๑๔. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเวทนา ...และไม่เป็นเวทนาขันธ์ ได้แก่อะไร ?
๑๕. นามขันธ์ ๔ เกิดได้กี่ภูมิ ...?
๑๖. จตุโวการภูมิ มีธาตุเกิดขึ้นได้....กี่ธาตุ ? ได้แก่ ?
๑. มโนวิญาณธาตุ
๒.
๑๗. ธรรมที่สามารถเป็นปัจจัยธรรมได้ ...ได้แก่อะไร ?
ปัจจัยธรรม .....ได้แก่ จิต เจตสิก รูป นิพพาน บัญญัติ
ปัจจยุปบัน ......ได้แก่ จิต เจตสิก รูป
๑๘. นาม อุปการะแก่ นาม มี...?
๑๙. นาม อุปการะแก่ นาม รูป มี....?
๒๐. นาม อุปการะแก่ รูป มี...?
๒๑. รูป อุปการะแก่ นาม มี...?
๒๒. บัญญัติ นาม รูป ..อุปการะแก่ นาม มี...?
๒๓. นาม รูป ..เป็นอุปการะแก่ นาม รูป มี....?
๒๔. สุทธาวาสภูมิ ...มีกี่ขันธ์ ?
๒๕. เอกโวการภูมิ มีกี่ขันธ์...?
๒๖. อากาสานัญจายตนภูมิ มีกี่ขันธ์....?
๒๗. ผู้ที่เกิดได้ใน ปัญจโวการภูมิ ได้แก่ ....?
๒๘. บุคลที่เกิดได้ในอสัญญสัตตภูมิ ได้แก่...?
๒๙. ภูมิที่รูปเกิดได้ ....แต่นามขันธ์ ๔ เกิดไม่ได้ คือ...?

--------------------------------------
จงเติมเครื่องหมาย ถูก ในข้อที่คิดว่าถูก และเติมเครื่องหมาย ผิด ในข้อที่เห็นว่าผิด
--------------------------------------
..............พระอรหันต์จะปรินิพพานด้วยกริยาจิตเท่านั้น เพราะท่านละกุศลและ อกุศลหมดสิ้นแล้ว....?
..............นิพพานเป็นสภาวธรรมที่ส่งผลเป็นความสุขไม่ได้ จึงไม่จัดเป็น....?
..............จิตขณะฝันจัดเป็นอัพยากฤตเท่านั้น...?
..............พระโสดาบันยังฆ่าสัตว์ได้ เพราะยังมีกิเลสอีกหลายตัว...?
..............บุคคลไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตสัจจะ......เพราะเป็นเพียงสมมติสัจจะ..?
..............ธรรมที่เป็นมโนและมโนธาตุ ได้แก่ จิต ๘๙/๑๒๑
..............อสัญญสัตตภูมิจะมีอายตนะเกิดขึ้นแค่ รูปายตนะและธรรมายตนะเท่านั้น..?
..............สัทธารมณ์จัดเป็น จัดเป็นสัทธยตนะ สัทธธาตุ สัทธินทรีย์....?
..............รูปกับนิพพาน ไม่เป็น อัพยากตมูล แต่ก็เป็นอัพยากตธรรม...?
..............สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปและไม่เป็นรูปขันธ์ คือโลกุตตรธรรม...?
..............ปัญจวิญญาณชื่อว่าวิญญาณ แต่ไม่เป็นวิญญาณขันธ์ ใช่หรือไม่...?
..............อรูปพรหมจัดเป็นบุคคลที่ นามขันธ์ ๔ เกิดได้ แต่รูปขันธ์ ....เกิดไม่ได้....?
..............ทวิเหตุกบุคคลสามารถเกิดขึ้นได้ในภูมิ ๑๑....?
..............ติเหตุกปุถุชน เกิดพร้อมด้วยเหตุ ๓ เกิดในอสัญญสัตตภูมิไม่ได้...?
..............อรหันตมรรคบุคคล ได้ชื่อว่า จะกำหนดรู้รอบรูปนาม ขันธ์ ๕...?
..............ฆานปสาท ชื่อว่า ฆานะ ฆานายตนะ ฆานธาตุด้วย.....?
..............ไตรสิกขาจัดว่าเป็น คันธะ ได้ ..แต่จัดเป็นคันธธาตุไม่ได้....?
..............จิต ๘๙/๑๒๑ ชื่อว่าเป็นธรรมะ ..แต่ไม่เป็นธรรมธาตุ...?
..............นิพพานไม่เป็นปัจยุปบัน เพราะไม่ใช่สังคตธรรม....?
..............รูป ๒๘ เป็นปัจจัยธรรม และเป็นปัจุปบันธรรม ของอารัมมนปัจจัย...?
..............ปุเรชาตปัจจัยจัดว่า ชนปัตติอย่างเดียว และเป็นอดีตกาลอย่างเดียวด้วย...?
..............ปัจฉาชาตปัจจโยจัดเป็นอุปถัมภติอย่างเดียว และเป็นปัจจุบันกาลอย่างเดียวด้วย....?
..............สหชาตปัจจโยนั้นสามารถเกิดขึ้นใน ๓๐ ภูมิ เว้น เอกโวการภูมิ...?
..............บัญญัติธรรมสามารถที่จะเป็นปัจจัยธรรมได้ ๒ คือ อารัมมนปัจจัย และ อุปนิสยปัจจัย.....?
..............จิตและเจตสิกนั้นไม่เป็นปัจจัยธรรมของปุเรชาตปัจจโย....?
..............อสัญญสัตตพรหมจัดเป็นอินทริยปัจจโย....?
..............อัตถิปัจจโยและอวิคตปัจจโย เกิดได้ทุกภูมิ..แต่ต้องเป็นปัจจุบันกาลเท่านั้น..?
..............นามขันธ์เป็นปัจจุบันธรรมได้เกือบทุกปัจจัย เว้นปัจฉาชาตะ.....?


*********************

ส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่

s-hat@sanook.com

s-hathcore@hotmail.com

.....ขอบคุณครับ......

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันศุกร์, 05 มีนาคม, 2553  

ควรจะออกแนวข้อสอบให้มากว่านี้

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP