วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

ตารางสอบ คณะสังคมสาสตร์(พิเศษ) ปี ๒ ภาค๒

ตารางสอบชั้นปีที่ ๒
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
คณะสังคมศาสตร์ (พิเศษ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
**********************
---------------------
๒๐มกราคม๒๕๕๑
---------------------
วิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ๒
นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง
เวลา ๑๓:๐๐น. – ๑๕:๐๐ น.


วิชา งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
เวลา ๑๕:๑๐ น. – ๑๗:๑๐ น.

-------------------
๒๒มกราคม๒๕๕๑
-------------------
วิชา แต่งแปลบาลี ๒
พระมหาสิฐวิชญ์ ปญฺญาปสุโต
เวลา ๑๓:๐๐น. – ๑๕:๐๐ น.


วิชา ธรรมประยุกต์
นายเสถียร ทั่งทองมะดัน
เวลา ๑๕:๑๐ น. – ๑๗:๑๐ น.

--------------------
๒๔มกราคม๒๕๕๑
--------------------
วิชา ภาษาอังกฤษ ๓
นายจำนงค์ ปุผาลา
เวลา ๑๓:๐๐น. – ๑๕:๐๐ น.


วิชา พระอภิธรรมปิฎก ๒
พระนนทพัฒน์ ฐิตธมฺโม
เวลา ๑๕:๑๐ น. – ๑๗:๑๐ น.

--------------------
๒๖มกราคม๒๕๕๑
--------------------
วิชา การปกครองคณะสงฆ์
พระราชสีมาภรณ์ (นวล)
เวลา ๑๓:๐๐น. – ๑๕:๐๐ น.


วิชา วรรณคดีบาลี
พระมหาพงษ์เชษฐ์ ธีรวํโส
เวลา ๑๕:๑๐ น. – ๑๗:๑๐ น.

-------------------
๒๘มกรคม๒๕๕๑
-------------------
วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
พระครูมนูญธรรมโสภณ
เวลา ๑๓:๐๐น. – ๑๕:๐๐ น.


วิชา ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
นายอัมพร เจือจันทร์
เวลา ๑๕:๑๐ น. – ๑๗:๑๐ น.


------------------
วิชา ศาสตร์คณิตกรณ์เบื้องต้น
นายสมพร ไพกระโทก
เวลา สอบนอกตาราง (สอบแล้ว.....ครับ)

****************
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมที่
........ขอบคุณครับ........

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP