วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ..วิชาแต่งแปลบาลี

แนวข้อสอบ..วิชาแต่งแปลบาลี คณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

--------------------------
จงแปลประโยคต่อไปนี้ ....(โดยพยัญชนะ............)

--------------------------
๑. โย พาเล เสวติ, โส วินาสํ ปาปุณาติฯ
อ.บุคคลใด ย่อมคบซึ่งคนพาล,
อ.บุคคลนั้น ย่อมถึงซึ่งความฉิบหาย ฯ
๒. สาวตฺถิยํ กิร อญฺญตโร ภิกขุ อหินา ทฏฺโฐ กาลกโต โหติ ฯ
ได้ยินว่า ในกรุงสาวัตถี อ.ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้อัน อันงูกัดแล้ว เป็นผู้กระทำกาละแล้ว ย่อมเป็น ฯ
๓. เถรสฺส นิทฺทํ อโนกฺกมนฺตสฺส อกฺขิมฺหิ โรโค อุปฺปชฺชิ ฯ
เมื่อพระเถระ ไม่หยั่งลงอยู่ สู่ความหลับ อ.โรคในดวงตา เกิดขึ้นแล้ว ฯ
๔. อคิลาเนน ภิกฺขุนา เอโก อาวสถปิณฺโฑ ภุญฺชิตพฺโพ, ตโต เจ อุตฺตรึ ภุญฺเชยฺย, ปาจิตติยํ ฯ
อ.ก้อนข้าวในโรงทานที่เขาจัดไว้เป็นประจำ ที่หนึ่ง อันภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ พึงฉัน,
หากว่า ภิกขุ อ.ภิกษุ พึงฉัน ยิ่งไปกว่านั้น อ.ภิกษุนั้น ย่อมเป็นอาบัติ ปาจิตตีย์ ย่อมเป็น ฯ


-----------------------
แปลโดยพยัญชนะ ...(ตอบแบบด้านล่างนี้เลยครับ.........)
-----------------------
๑. อ.บุคคลใด ย่อมคบซึ่งคนพาล,
อ.บุคคลนั้น ย่อมถึงซึ่งความฉิบหาย ฯ
๒. ได้ยินว่า ในกรุงสาวัตถี อ.ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้อัน อันงูกัดแล้ว เป็นผู้กระทำกาละแล้ว ย่อมเป็น ฯ
๓. เมื่อพระเถระ ไม่หยั่งลงอยู่ สู่ความหลับ อ.โรคในดวงตา เกิดขึ้นแล้ว ฯ
๔. อ.ก้อนข้าวในโรงทานที่เขาจัดไว้เป็นประจำ ที่หนึ่ง อันภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ พึงฉัน,
หากว่า ภิกขุ อ.ภิกษุ พึงฉัน ยิ่งไปกว่านั้น อ.ภิกษุนั้น ย่อมเป็นอาบัติ ปาจิตตีย์ ย่อมเป็น ฯ

-------------------------------
แปลโดยอรรถ .....๒ แบบ (ตอบแบบด้านล่างนี้ได้เลย....................)
-------------------------------
แบบที่ ๑.......................................................
๑. บุคคลใด ย่อมคบซึ่งคนพาล,
บุคคลนั้น ย่อมถึงซึ่งความฉิบหาย ฯ
๒. ได้ยินว่า ในกรุงสาวัตถี ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ผู้อัน อันงูกัดแล้ว เป็นผู้กระทำกาละแล้ว ย่อมเป็น ฯ
๓. เมื่อพระเถระ ไม่หยั่งลงอยู่ สู่ความหลับ โรคในดวงตา เกิดขึ้นแล้ว ฯ
๔. ก้อนข้าวในโรงทานที่เขาจัดไว้เป็นประจำ ที่หนึ่ง อันภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ พึงฉัน,
หากว่า ภิกขุ ภิกษุ พึงฉัน ยิ่งไปกว่านั้น ภิกษุนั้น ย่อมเป็นอาบัติ ปาจิตตีย์ ย่อมเป็น ฯ
แบบที่ ๒ .......................................................
๑. บุคคลที่คบคนพาล ย่อมถึงความพินาศ ฯ
๒. ข่าวว่าในกรุงสาวัตถี มีพระภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตาย ฯ
๓. เมื่อพระเถระไม่หลับนอน โรคในตาก็ได้เกิดขึ้น ฯ
๔. ภิกษุไม่เป็นไข้ พึงฉันข้าวในโรงทานประจำได้ที่หนึ่ง, ถ้าฉันเกินไปกว่านั้น เธอพึงเป็นปาจิตตีย์ ฯ

------------------------
เขียนแปลไทย...เป็นบาลี
------------------------
๗. เสฏฺฐิโน มาตา พุทฺธสาสเน ปสนฺนา, ตาย สงฺฆสฺส ทานํ ทินฺนํ ฯ
๘. เอกทิวสํ วิธุโร ภิกขุ เถรํ อุปสงฺกมิตฺวา กสฺส ปุตฺโต ภนฺเต อมฺหากํ สตฺถาติ ปุจฺฉิ ฯ
โส กปิลวตฺถุสฺมึ สุทฺโธ ทนมหาราชสฺส อาวุโสติ อาห ฯ

-------------------
เติมคำ....ตามวิภัช

-------------------
๕. จตุปญฺญาสาย ภิกฺขูนํ จีวรานิ ทายเกหิ ทินฺนานิ ฯ
๖. เตวีสติยา กุมารานํ อาจริโย คามํ ปวิฏฺโฐ ฯ

-----------------------------------

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP