วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบ
วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
************

คำนมัสการพระพุทธเจ้า     ไทย : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.
      โรมัน : namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

     คำแปล นะโม...ฯ
     อังกฤษ :
Homage to the Exalted One, The Accomplished One and the Perfectly Enlightened One.
     อ่าน : โฮเมจ ทู ดิ เอ็กเซลเต็ด วัน, ดิ เอ็กคอมพลิชเชด วัน แอนด์ เดอะ เพอเฟคท์ลี่ เอ็นไลจ์เทน_เนท วัน.

บุคคล ๔ เหล่า

      ๑. โรมัน : Tamo tamaparayano.
         บาลี : ตโม ตมปรายโน.
         อังกฤษ : A person going from darkness to darkness.

      ๒. โรมัน : Tamo jotiparayano.
          บาลี : ตโม โชติปรายโน.
          อังกฤษ : A person going from darkness to light.

      ๓. โรมัน : Joti tamaparayano.
          บาลี : โชติ ตมปรายโน.
          อังกฤษ : A person going from light to darkness.

      ๔. โรมัน : Joti jotiparayano.
          บาลี : โชติ โชติ ปรายโน.
          อังกฤษ : A person going from light to light.ศรัทธา ๔
      ๑. กรรมสัทธา : Faith in the low of Kammas.
         อ่าน : เฟธ_ อิน เดอะ ลอว์ ออฟ กัมมะ.

      ๒. วิปากสัทธา : Faith in the results of Kammas.
          อ่าน : เฟธ_ อิน เดอะ รีซอลต์ ออฟ กัมมะ.

      ๓. กัมมสกตสัทธา : Faith in the low that all being have their own Kammas.
          อ่าน : เฟธ_ อิน เดอะ ลอว์ แดท ออล บีอิ่ง แฮฟว์ แดร์ โอวน์ กัมมะ.

      ๔. ตถาคตโพธิสัทธา : Faith in the Buddha’s Enlightenment.
          อ่าน : เฟธ_ อิน เดอะ พุทธธะ_อิซ เอนไลจ์เทนเมนต์.จงเขียนอังษร T ลงหน้าข้อที่ถูก และ F ลงหน้าข้อที่ผิด
     ๑. ( T ) The word Kammas means intentional action.
     ๒. ( F ) Action done with intention or volition can not be called Kammas.
     ๓. ( F ) A good beed is callad Kusala Kammas
     ๔. ( T ) According to Buddhim the law of Kammas all being are not born because of their Kammas both good and evil.  เรื่องกฎแห่งกรรม สัตว์ทั้งหลายไม่ได้เกิดเนื่องมาจากกรรมดีและชั่ว.
     ๕. ( T ) Everyone is in under the control of this / her Kammas. ทุก ๆ คนอยุ่ภายใต้กฎแห่งกรรม.
     ๖. ( T ) The enlightenment is discovered by the lord Buddha. การตรัสรู้ ถูกค้นพบโดยพระพุทธเจ้า.
     ๗. ( F ) The general law established by men may have some exception or tendency the law of Kammas too.  กฎโดยทั่ว ๆ ไปของมนุษย์ จะมีข้อยกเว้นผ่อนปรน กฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน.
     ๘. ( T ) The Buddha said “Those who do good will receive good and those who do evil will receive evil sooner or later. พระพุทะเจ้าตรัสว่า “บุคคลผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว”
     ๙. ( F ) We can deny and run away from the effect of our evil Kamma. พวกเราสามารถที่จะปฏิเสธ ผลของกรรมชั่วได้.
     ๑๐. ( T ) A person was born in a pool Family and lives in poverty and difficulty, after that he tried to do right conduct is called going from darkness to light.  บุคคลเกิดขึ้นในครอบครัวที่ยากจน พยายามทำความดี เรียกว่า “มือมา สว่างไป”.
     ๑๑. ( F ) According to the law of Kamma, a man’s good luck and misconduct depend on only his present Kamma.  ตามกฎแห่งกรรม ความดีของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเท่านั้น.
     ๑๒. ( F ) In Buddhism the four kinds of person did not concern with the law of Kamma.  บุคคล ๔ จำพวก ไม่เกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรม.
     ๑๓. ( F ) A person was born in a pool family and did all evil called light of Kamma.  บุคคลที่เกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่ทำชั่วทุกอย่าง เรียกว่า “มืดมา มืดไป”.
     ๑๔. ( F ) The Prince Siddhattha searched the way of solution of suffering because he wanted be the greatest teacher in the world.  เจ้าชายสิทธัตถะ ได้แสวงหาทางหลุดพ้น เพราะต้องการที่จะเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ในโลก.


......ขอบคุณครับ......

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม, 2552  

ขอบคุณครับ เป็นอะไรที่เยี่ยมมาก

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP