วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู "พระครูสุนทรธรรมประสาท"


ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส

พระครูสุทรธรรมประสาท (ชิด  ปสนฺโน)
ณ วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕


กำหนดการ
     วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
     เวลา  ๐๗:๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
     เวลา  ๐๙:๐๐ น.  พระครูมนูญธรรมโสภิต : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
                                     - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
     เวลา  ๑๐:๐๐ น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปทาน  ๒๐  รูป
                                นายพีระ  ศรีศศิวงศ์  : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
                                     - อ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
                                     - พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถา
     เวลา  ๑๐:๒๐ น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์  ๙ รูป
     เวลา  ๑๑:๑๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                                รับประทานอาหารร่วมกัน (มีโรงทาน)
     เวลา ๑๒:๓๐ น.  เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา
     เวลา ๑๔:๐๐ น.  ถวายน้ำสรง
                                เสร็จพิธี

                                เก็บสถานที่วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
เวลา  ๐๗:๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา  ๐๙:๐๐ น.  พระครูมนูญธรรมโสภิต : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
                               - แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์เวลา  ๑๐:๐๐ น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปทาน  ๒๐  รูป
     รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รับทักษิณานุปทาน
          ๑. พระครูสุธรรมประสิทธิ์ : เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๒. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ : เจ้าคณะตำบลโตนด
          ๓. พระครูนันทธรรมโกวิท : เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๔. พระครูสุตวีรากร : เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
          ๕. พระครอุดมอรุโณทัย : เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๖. พระครูนันทธรรมนิวิฐ : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
          ๗. พระครูปภากรพิสิฐ : เจ้าคณะตำบลบิง
          ๘. พระครูเกษมนวกิจ : เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
          ๙. เจ้าอธิการแจ่ม  อาจิตฺตธมฺโม  : เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๐. พระครูปุทมขันติธรรม : รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๑. พระครูสุธรรมประภากร : เจ้าอาวาสวัดไพ
        ๑๒. พระครูสุนทรวรวิทย์ : เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
        ๑๓. พระครูฉันทสังฆกิจ : เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
        ๑๔. พระครูเกษมวิริยากร : เจ้าอาวาสวัดเหล่า
        ๑๕. พระครูประโชติชัยคุณ : เจ้าอาวาสวัดมะรุม
        ๑๖. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ : รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๗. พระครูสุคนธศีลวัฒน์  : เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
        ๑๘. พระครูประสิทธิโชติ : เจ้าอาวาสหนองม้า
        ๑๙. พระมหาพัฒน์กร  กิตฺติสาโร : เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
        ๒๐. พระอธิการดาวน้อย  ขนฺติสาโร : เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย
                นายพีระ  ศรีศศิวงศ์  : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
                       - อ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
                       - พระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญชัยมงคลคาถาเวลา  ๑๐:๒๐ น.  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์  ๙ รูป
     ๑. พระครูวิสารวรกิจ  :  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๒. พระครูปทุมสารคุณ  :  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร  :  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๔. พระโสภณปริยัติวิธาน : รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา (ส่งตัวแทน)
     ๕. พระครูนันทประโชติ  : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     ๖. พระครูสังวรประสาท : เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
     ๗. พระครูถาวรวุฒิธรรม  : เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
     ๘. พระครูปัญญวุฒิคุณ  :  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     ๙. พระครูมนูญธรรมโสภิต  : เจ้าคณะตำบลขามเฒ่าเวลา  ๑๑:๑๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                                รับประทานอาหารร่วมกัน (มีโรงทาน)

เจ้าของโรงทาน
     ๑. แม่ชิต  แหนกลาง / แม่ประเทือง  ชนากลาง / คุณสมพร  เฉลิมกลาง
            - น้ำดื่ม และขนมปี๊ป
     ๒. อาจารย์จรูญ - นางนุศรา  สวัสดิ์กลาง
            - ไอศกรีม ๒ ถัง
     ๓. นายแก่น - นางน้อย ไขโพธิ์ และลูกหลาน พร้อมทีมงาน
            - ลูกชิ้น
     ๔. สุทัศน์สังฆภัณฑ์ (หน้าสาธารณสุขอำเภอโนนสูง)
            - น้ำแข็ง ๓๐๐ กิโลกรัม
     ๕. ชาวบ้านดอนชมพู หมู่ ๑
            - ก๊วยเตี๋ยว
     ๖. พ่อเมือง - แม่วัง  สื่อกลาง
            - ขนมจีน-น้ำยา
     ๗. พ่อวีรยุทธ - แม่หวาด  วรชมพู  พร้อมญาติพี่น้อง
            - ลอดช่องสิงคโปร์
     ๘. ผช.ผญ.มานะ - นางจาก  ปลั่งกลาง และครอบครัว
            - ลอดช่องพื้นบ้าน
     ๙. แม่หว้า  ตอนกลาง  พร้อมญาติ
            - ส้มตำ / น้ำแข็งใส
    ๑๐. นายพล - นางหวัน  พร้อมกลาง  และครอบครัว
            - น้ำเก๊กฮวย
    ๑๑ . นายวัชรพงษ์ - น้องจิมมี่  สำราญกลาง และครอบครัว
             - น้ำหวาน
    ๑๒. ผอ.วิรัช - อาจารย์วรรณา  กลิ่นพะยอม  และครอบครัว
             - ผลไม้สด
    ๑๓. นางสมพร  ดวงกางใต้  : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
             - น้ำเฉาก๊วย
    ๑๔. นางรัตนา  นกกลาง (เจ้ชุ่ม  ร้อนรับซื้อของเก่าบ้านบิง)
             - ผัดหมี่โคราช
    ๑๕. บ้านดอนตะแบง หมู่ ๗
             - ขนมจีน น้ำยา

   โรงทานหมู่ ๑๐ บ้านดอนชมพูพัฒนา
    ๑๖. คุ้มผู้ใหญ่อุดร  ปานทองหลาง
            - ก๊วยเตี๊ยว
    ๑๗. ส.อบต.อภิชาติ  แสงเรืองนาค
            - ขนมจีน
    ๑๘. คุ้ม สมจิตร  พุฒขาว
            - น้ำผลไม้
    ๑๙. คุ้ม ครูสุรีรัตน์  จงกลาง
            - กระเพาะปลา - ส้มตำ
    ๒๐. คุ้ม ผช.ผญ.จรูญ  สุขศรีนาค
            - ลอดช่องสิงคโปร์
    ๒๑. คุ้ม นายสมาน
            - ลอดช่องบ้างเอง - ขนมจีน
    ๒๒. คุ้ม เฉลิม  กิจกลาง
            - ผลไม้
    ๒๓. คุ้ม ลุงประกอบ  ตมกลาง
            - ข้าวราดแกง
    ๒๔. คุ้ม ป้าจรุญ  แสนงาม


     เวลา ๑๒:๒๐ น.  พระครูสุนทรธรรมประสาท : แต่งตั้งกรรมการวัดดอนชมพู

     เวลา ๑๒:๓๐ น.  เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา

     เวลา ๑๔:๐๐ น.  ถวายน้ำสรง

     เสร็จพิธี

   ทีมงานวัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๖๐

          ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมครั้งนี้ ฝ่ายเตรียมงาน ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายจัดสถานที่  พ่อครัวแม่ครัว เจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพในส่วนปัจจัย ของชำร่วย คณะพระสังฆาธิการอำเภอโนนสูง คณะกรรมการวัด อุบาสก-อุบาสิกา ญาติพิ่น้องชาวตำบลดอนชมพูและตำบลใกล้เคียง เจ้าภาพทุกคน ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง

          ขอขอบคุณผู้ที่มาเป็นเกียรติในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด  ปสนฺโน)  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้ปกปักคุ้มครอง ป้องกันภัย ให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนาน เทอญ
_______________________
สถานที่ : วัดดอนชมพู
ถ่ายภาพ / รายงาน : s-hatcore


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP