วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการพระธรรมฑูตอบรมนักเรียนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๕๔/๒

โครงการพระธรรมฑูตอบรมนักเรียนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔


๑.  ชื่อโครงการ  "โครงการพระธรรมฑูตอบรมนักเรียนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง"

๒.  หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันเยาวชนของประเทศไทยกำลังประสบกับสภาวะความเสื่อมทางศีลธรรม ทำให้เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในสังคมไทย  ดังที่เป็นข่าวในสื่อสารมวลชน  ความเสื่อมทางศีลธรรมเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะจิตไม่ปกติ  เศร้าหมองและวุ่นวาย  เครียดวิตกกังวล  ต้องการที่พึ่งทางใจ   หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต  พระธรรมฑูตอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ฝ่ายอำนวยการ  จึงจัดทำโครงการขึ้นเพื่อออกปฏิบัติการให้การอบรมศีลธรรม  จริยธรรม  แก่เยาวชนในเขตอำเภอโนนสูง  เพื่อพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างความสามัคคี  ในหมู่คณะ  มีระเบียบวินัย  มีความรู้ มีคุณธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๓.  วัตถุประสงค์
          ๓.๑  เพื่อให้พระสงฆ์ได้ออกจาริกปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น
          ๓.๒  เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง  พระสงฆ์  ข้าราชการ  และพ่อค้าประชาชนทั่วไป
          ๓.๓  เพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
          ๓.๔  เพื่อให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปสู่เยาวชนให้มากยิ่งขึ้น
          ๓.๕  เพื่อความมั่นคงของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
          ๓.๖  เพื่อความผาสุก  ความเจริญงอกงามของปวงชน  และประเทศชาติบ้านเมือง

๔.  ระยะดำเนินการ
          เริ่มโครงการ         วันที่  ๒๑  เดือน พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๔
          สิ้นสุดโครงการ     วันที่  ๙  เดือน ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔

๕.  ขั้นตอนการดำเนินการ
          ๕.๑. ประชุมหัวหน้าฝ่ายอำนวยการร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ
          ๕.๒. ฝ่ายอำนวยการร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ
          ๕.๓. ฝ่ายปฏิบัติการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่ได้วางไว้จนสำเร็จลุล่วงตามโครงการ
          ๕.๔. ติดตามผล  ประเมินการปฏิบัติ  และรายงานผลการปฏิบัติเป็นรูปเล่มรายงานให้หัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดทราบต่อไป

๖.กิจกรรมการดำเนินการ
          ๖.๑  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  และคณะพระธรรมฑูตอำเภอโนนสูง  ติดต่อประสานงานกับคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ   นายอำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ  ครูนักเรียน ร่วมจัดทำโครงการ      กำหนดจุด วางแผนงาน  และเตรียมการ
          ๖.๒ ให้เจ้าอาวาส  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และคณะครู  ประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับบุคคลเป้าหมาย
          ๖.๓  แบ่งพระธรรมฑูตปฏิบัติการออกเป็น  ๓  สาย
                    สายที่  ๑   ออกปฏิบัติการ  จำนวน  ๒๗  โรงเรียน
                    สายที่  ๒  ออกปฏิบัติการ   จำนวน  ๒๖  โรงเรียน  
                    สายที่  ๓  ออกปฏิบัติการ   จำนวน  ๒๖   โรงเรียน  
          พระธรรมฑูตและพระนักเผยแผ่ สายละ  ๔  รูป
          ๖.๔  เตรียมสำรองงบประมาณ  เอกสาร  สถานที่  อาคาร  และอุปกรณ์การออกปฏิบัติงาน
          ๖.๕  แบ่งการออกปฏิบัติงานเป็น ๒ ภาค คือ ภาคเช้า เวลา ๐๙:๐๐ -  ๑๒:๐๐  น. ภาคบ่าย  เวลา  ๑๓:๐๐ -  ๑๕:๐๐  น. อบรมครูนักเรียนวันละ  ๖  โรงเรียน  รวม  ๗๙  โรงเรียน

๗.  งบประมาณ
          ๗.๑ รายรับ
                    - ไม่มี คณะพระธรรมทูต / พระนักเผยแผ่  สำรองจ่ายไปก่อน
          ๗.๒ รายจ่าย
                    ๑.  ค่ายานพาหนะ  วันละ  ๔  คัน ๆ  ละ ๘๐๐  บาท  ๑๔  วัน  รวมเป็นเงิน  ๔๔,๘๐๐  บาท
                         ( สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน )
                    ๒. ค่าเอกสาร  สิ่งตีพิมพ์  เตรียมการ  และอื่น ๆ  รวมเป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท
                         ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
                    รวมเป็นเงิน  ๕๔,๘๐๐  บาท  ( ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน )

๘.  พระธรรมฑูต/ฝ่ายอำนวยการ/ปฏิบัติการ
          ๘.๑  ฝ่ายอำนวยการ
                    ๑. พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                    ๒. พระครูวิจิตรคุณวัตร  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                    ๓. พระครูนันทประโชติ  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                    ๔. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๘.๒  พระนักเผยแผ่ฝ่ายปฏิบัติการ
                    ๑. พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
                    ๒. พระครูสุนทรธรรมประสาท  เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
          ๘.๓  พระนักเผยแผ่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม
                    ๑. พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่
                    ๒. พระครูเกษมนวกิจ  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
                    ๓. พระครูนันทธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะตำบลมะค่า  เขต  ๒
                    ๔. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์   รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
                    ๕. พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท  รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
                    ๖. พระเสก โชติปญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
                    ๗. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย  เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
                    ๘. พระวิรัช  โอภาโส  เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
                    ๙. พระเด่นชัย  สุภาจาโร  พระวิทยากรศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอโนนสูง

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๙.๑  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๙.๒  พระสังฆาธิการทุกระดับในเขตอำเภอโนนสูง
          ๙.๓  คณะครูนักเรียนในเขตอำเภอโนนสูง
          ๙.๔  คณะข้าราชการทุกหน่วยงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตอำเภอโนนสูง

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑๐.๑.  ทำให้เยาวชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
          ๑๐.๒.  เยาวชนมีความประพฤติที่ดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
          ๑๐.๓.  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักธรรม  มีทัศนคติที่ดีตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
          ๑๐.๔.  ความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
          ๑๐.๕.  ทำให้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมมีความสุข  ความเจริญรุ่งเรือง ตามสมควรแก่การปฏิบัติ
          ๑๐.๖.   พระพุทธศาสนาจะวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น  และมั่นคงสืบไป                                          

จุดปฏิบัติการพระธรรมทูต  (สายพระนักเผยแผ่ )  สายที่  ๑  ( ๐๘ – ๖๒๕๓ - ๑๐๗๘)  
          รายชื่อพระธรรมทูต
          ๑. พระครูสุตวีรากร                      ๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ
          ๓. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์         ๔. พระเสก   โชติปญฺโญจุดปฏิบัติการพระธรรมทูต (สายพระนักเผยแผ่ )  สายที่  ๒  ( ๐๘ – ๒๑๔๑ –  ๔๕๔๕  )
          รายชื่อพระธรรมทูต
          ๑.  พระครูสุนทรธรรมประสาท       ๒. พระครูอุดมอรุโณทัย
          ๓.  พระสมุห์เสนาะ   อนาลโย        ๔. พระเด่นชัย   สุภาจาโร
จุดปฏิบัติการพระธรรมทูต (สายพระนักเผยแผ่ ) สายที่  ๓  ( ๐๘ – ๑๗๓๐ -  ๖๐๙๐)
          รายชื่อพระธรรมทูต
          ๑. พระครูเกษมนวกิจ                     ๒. พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท
          ๓. พระมหาอาทิศ  อภิญาโณ        ๔.  พระวิรัช   โอภาโส
---------------------
s-hatcore : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP