วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน


การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
เวลา  ๐๙:๐๙ น.
ณ อุโบสถวัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


กำหนดการ
     เวลา  ๐๘:๓๐ น.   พระสงฆ์ทุกรูปเดินทางถึงบริเวณพิธีงาน
                                  และเข้านั่งประจำ ณ อาสนะประชาชนเข้านั่งประจำที่
     เวลา  ๐๘:๔๕ น.  กำนันตำบลด่านคล้า  พร้อมด้วยข้าราชการ  เดินทางถึงบริเวณพิธี
     เวลา  ๐๙:๐๙  น.  กำนันตำบลด่านคล้า  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                      - พิธีกรอาราธนาศีล
                                      - ประธานสงฆ์ให้ศีล
                                      - พิธีกรอาราธนาพระปริตร
                                      - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
                                         นำเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่แผ่นดิน
                                      - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
                                      - พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
                                      - กำนันตำบลด่านคล้า  กรวดน้ำ
                                  เสร็จพิธี


ภาพกิจกรรม
     สถานที่ :  อุโบสถวัดหนองหว้า
     นายวุฒิจักษ์  สำราญกลาง  :  กำนันตำบลด่านคล้า  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
     นายเกิด  จันทร์ด่านกลาง  :  มัคคนายกนำอาราธนาศีล /  รับศีล
     พระครูนันทประโชติ  :  ให้ศีล
     พระครูสุตวีรากร  : กล่าวชุมนุมเทวดา
     พระครูนันทประโชติ  :  นำคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงเจริญพระพุทธมนต์
     พระครูนันทประโชติ  :  กล่าวสัมโมทนียกถา
     พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
     กรวดน้ำ / รับพร
     เสร็จพิธีรายชื่อเข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดิน
ณ อุโบสถวัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔


ประธาน
     พระครูนันทประโชติ (ชุตินนฺโท)  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดบัว  ตำบลโนนสูง

ตำบลด่านคล้า
     ๑. พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ปญฺญาพโล)  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า  เจ้าอาวาสวัดเมืองที
     ๒. พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ  เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ  ตำบลด่านคล้า
     ๓. พระอธิการดาวน้อย  ขนฺติกาโร  เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย  ตำบลด่านคล้า
     ๔. พระอธิการสำราญ  ชนุตฺตโม  เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ  ตำบลด่านคล้า
     ๕. พระครรชิต  อภิปญฺโญ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า
     ๖. พระบัวลอง  วรปญฺโญ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า
     ๗. พระชม  จิตฺตปญฺโญ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า

ตำบลเมืองปราสาท
     ๘. พระครูสุธรรมประสิทธิ์ (กนฺตธมฺโม)  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท  เจ้าอาวาสวัดกระเพรา
     ๙. พระอธิการสุนทร  สุนฺทโร  เจ้าอาวาสวัดโนนคราม  ตำบลเมืองปราสาท
     ๑๐. พระอธิการละม่อม  ผลญาโณ  เจ้าอาวาสวัดดอนท้าว  ตำบลเมืองปราสาท
     ๑๑. พระลวด  ปญฺญาพโล  ผู้ดูแลที่พักสงฆ์โนนพัฒนา  ตำบลเมืองปราสาท

ตำบลจันอัด
     ๑๒. พระครูนันทธรรมโกวิท (นนฺทิโก)  เจ้าคณะตำบลจันอัด  เจ้าอาวาสวัดจันอัด
     ๑๓. พระครูเกษมวิริยากร (เขมวีโร)  เจ้าอาวาสวัดเหล่า  ตำบลจันอัด
     ๑๔. พระอธิการศุภชัย  สิริธโร  เจ้าอาวาสวัดโค้งกระชาย  ตำบลจันอัด
     ๑๕. พระถนัด  ภทฺทโก  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันอัด
     ๑๖. พระมหานพสิทธิ์  อิทฺธิเมธี  วัดจันอัด  ตำบลจันอัด
     ๑๗. พระประเสริฐ  คุณวโร  วัดเหล่า  ตำบลจันอัด

ตำบลโนนสูง
     ๑๘. พระครูปทุมขันติธรรม (ขนฺติโก)  รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโนนสูง  วัดบัว
     ๑๙. พระอธิการอุทัย  สุตธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดเพิก  ตำบลโนนสูง
     ๒๐. พระอธิการส้มเช้า  ปภสฺสโร  เจ้าอาวาสวัดกอก ตำบลโนนสูง
     ๒๑. พระอธิการสำราญ  อชฺฌาจาโร  เจ้าอาวาสวัดโนนแต้ว  ตำบลโนนสูง
     ๒๒. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต  เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว  ตำบลโนนสูง
     ๒๓. พระพนม  สุธมฺโม  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดงพลอง  ตำบลโนนสูง

ตำบลใหม่
     ๒๔. พระครูอุดมอรุโณทัย (ปณฺฑิโต)  เจ้าคณะตำบลใหม่  เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว

ตำบลดอนชมพู
     ๒๕. พระอธิการไมล์  อินฺทปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสระพรวน  ตำบลดอนชมพู
     ๒๖. พระอธิป  เตชธโร  วัดสระพรวน  ตำบลดอนชมพู

ตำบลตำบลโตนด
     ๒๗. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  (ชนาสโภ)  เจ้าคณะตำบลโตนด  เจ้าอาวาสวัดโนนมะกอก

ตำบลหลุมข้าว
     ๒๘. พระเฉลียว  จนฺทสาโร  วัดหลุมข้าว  ตำบลหลุมข้าว
     ๒๙. พระภูดิศ  จารุวณฺโณ  วัดหลุมข้าว  ตำบลหลุมข้าว

ตำบลบิง
     ๓๐. พระครูปภากรพิสิฐ (ปภากโร)  เจ้าคณะตำบลบิง  เจ้าอาวาสวัดบิง

ตำบลขามเฒ่า
     ๓๑. พระครูสุธรรมประภากร (ปภงฺกโร)  เจ้าอาวาสวัดไพ  ตำบลขามเฒ่า
     ๓๒. พระอธิการชม  อานนฺโท  เจ้าอาวาสวัดเกรียม  ตำบลขามเฒ่า

ตำบลพลสงคราม
     ๓๓. พระครูสุตวีรากร (ปญฺญาธโร)  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม  เจ้าอาวาสวัดหญ้าคา
     ๓๔. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (เตชปญฺโญ)  รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม  เจ้าอาวาสวัดดอนมะเหลื่อม
     ๓๕. พระครูสีลสังวรารักษ์ (สญฺญโม)  เจ้าอาวาสวัดเสลา  ตำบลพลสงคราม
     ๓๖. พระครูประโชติชัยคุณ (จนฺทโชโต)  เจ้าอาวาสวัดมะรุม  ตำบลพลสงคราม
     ๓๗. พระสุพจน์  สิริภทฺโท  รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพลสงคราม  ตำบลพลสงคราม
     ๓๘. พระอธิการหยวง  คมฺภีรธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดหนองนา  ตำบลพลสงคราม
     ๓๙. พระอธิการวิโรจน์  จิตฺตกาโร  เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง  ตำบลพลสงคราม

ตำบลมะค่า เขต ๑
     ๔๐. เจ้าอธิการแจ่ม  อาจิตธมฺโม  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑  เจ้าอาวาสวัดดอนม่วง
     ๔๑. พระอธิการสมส่วน  อธิปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ  ตำบลมะค่า เขต ๑

ฝ่ายกองงานเลขานุการ
     ๔๒. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดหนองหว้า
     ๔๓. พระชัยมงคล  อภิวํโส  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดโนนหมัน
     ๔๔. พระสมชาย  สมฺปนฺโน  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  วัดบัว
     ๔๕. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า  วัดหนองหว้า
     ๔๖. พระใบฎีกาถนอม  จนฺทวณฺโณ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว  วัดหลุมข้าว
     ๔๗. พระเสก  โชติปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า  วัดหนองพลอง

หน่วยงานข้าราชการ / ประชาชน
     ๑. นายวุฒิจักษ์  สำราญกลาง  กำนันตำบลด่านคล้า
     ๒. นายมานพ  ค่ากลาง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕  ตำบลด่านคล้า
     ๓. นายเกิด  จันทร์ด่านกลาง  มัคคนายกวัดหนองหว้า
     ๔. นางสำเภา  จันทร์ด่านกลาง
     ๕. นางทุเรียน  สำราญกลาง
     ๖. นางจำเนียร  ปลั่งกลาง-----------------
สถานที่  : วัดหนองหว้า
ถ่ายภาพ / รายงาน : s-hatcore

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP