วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๔ ปี พระครูวิสารวรกิจ

งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๔ ปี
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง / เจ้าอา่วาสวัดหนองหว้า
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔


กำหนดการ
     เวลา ๐๗:๐๐ น.     ร่วมตักบาตร / ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร
     เวลา ๐๘:๐๐ น.     พระครูวิสารวรกิจ : ปลูกต้นสมอไทย ด้านทิศตะวันตกอุโบสถ
     เวลา ๐๘:๓๐ น.     พระปลัดสหัส  ปิติสาโร : ถวายสักการะ
                                   พระเสนาะ  อนาลโย : ถวายสักการะ
     เวลา ๐๙:๐๐ น.     ถวายเกียรติบัตร ปราชญ์ชุมชน แด่ "พระครูวิสารวรกิจ"
     เวลา ๐๙:๑๐ น.     เจ้าหน้าที่อ่านตราตั้งพระฐานานุกรม ที่ "พระสมุห์"
                                   พระครูวิสารวรกิจ มอบตราตั้ง / พัด แด่ "พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย"
     เวลา ๐๙:๓๐ น.     มอบทุนการศึกษา
                                    ๑. ทุนเรียนต่อปริญญาโท
                                    ๒. ทุนพระสอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก
                                    ๓. ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
                                             และโรรงเรียนวัดด่านคนคบ
                               มอบเงินสนับสนุนหน่วยงาน
                                     ๑. เงินสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านคล้า
                                     ๒. เงินสนับสนุนศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์
                                     ๓. เงินสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
                                     ๔. เงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
     เวลา ๑๐:๐๐ น.     พระสมณศักดิ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุปทาน
     เวลา ๑๐:๒๐ น.     พระสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
                                   เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
                                   กรวดน้ำ รับพร
     เวลา ๑๑:๐๐ น.     ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
     เวลา ๑๒:๓๐ น.     ถวายน้ำสรงแด่ "พระครูวิสาวรกิจ"
                                   ถ่ายภาพร่วมกัน
                                   เสร็จพิธี


รายชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา
     - ปริญญาโท
          ๑.พระปลัดสหัส  ปิติสาโร

     - นักธรรม
          ๑.พระครรชิต  อภิปญฺโญ
          ๒.พระสมเทียม  สจฺจวโร
          ๓.พระเขียน  กนฺตสาโร
          ๔.พระสมภาร  สุเมโธ
          ๕.พระสุพิสิษฐ์  ผาสุกาโม
          ๖.พระบัวลอง  วรปญฺโญ
          ๗.พระธีรสิทธิ์  ธีรสทฺโธ

     - ธรรมศึกษา


รายชื่อพระสมณศักดิ์รับทักษิณานุปทาน และเจริญพระพุทธมนต์
     ๑.
     ๒.
     ๓.
     ๔.
     ๕.
     ๖.
     ๗.
     ๘.
     ๙.
     ๑๐.

รายชื่อเจ้าภาพถวายพระรับทักษิณานุปทาน
     ๑.
     ๒.
     ๓.
     ๔.
     ๕.
     ๖.
     ๗.
     ๘.
     ๙.
     ๑๐.


รายชื่อเจ้าภาพถวายพระเจริญพระพุทธมนต์
    ๑.
     ๒.
     ๓.
     ๔.
     ๕.
     ๖.
     ๗.
     ๘.
     ๙.
     ๑๐.


รายนามโรงทาน
     โรงทานบ้านบุ หมู่ ๒
     โรงทานบ้านบุ หมู่ ๓
     โรงทานบ้านหนองสะแก หมู่ ๕
     โรงทานบ้านหนองหว้า หมู่ ๖
     โรงทานบ้านหนองหลักร้อย หมู่ ๘
     โรงทานบ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑
     โรงทานบ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ : ผัดหมี่
     โรงทานบ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ ๑๓
     โรงทานบ้านหนองแมว หมู่ ๑๔
     โรงทานชาวบ้านวัดบิง : ก๋วยเตี๋ยว
     โรงทานวัดถนนถั่ว : ข้าวผัด
     โรงทานเทศบาลตำบลด่านคล้า
     โรงทานวัดโนนหมัน : กาแฟสด
     โรงทานพระธรรมทายาท
     โรงทานไอศกรีม


----------------------- 
ฝ่ายจัดสถานที่
     พระครูปภากรพิสิฐ : เจ้าคณะตำบลบิง
     พระปลัดสหัส  ปิติสาโร : เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระสมเทียม  สจฺจวโร
     พระสมภาร  สุเมโธ
     นายประทวน  โขดสันเทียะ
     นายประเสริฐ  เลากลาง
     นายสุเมธ  เลากลาง
     ฯลฯ

ฝ่ายทำความสะอาด
     พระเสนาะ  อนาลโย : เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
     พระครรชิต  อภิปญฺโญ
     พระธีรสิทธิ์  ธีรสทฺโธ
     พระหิรัญ  หิตธมฺโม
     ฯลฯ

ฝ่ายเครื่องดื่ม
     นางสุภาภรณ์  ซึมกลาง พร้อมทีมงาน
     ฯลฯ

ฝ่ายอาหาร
     นางสมัย  เลากลาง  และทีมงาน
     ฯลฯ


-----------------
หมาย / เสริฐ / แก้ว : ถ่ายภาพ
s-hatcore : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP