วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

พระจักรกฤษณ์ ธมฺทินฺโน


ประวัติ พระจักรกฤษณ์ ธมฺทินฺโน


สถานะเดิม
      ชื่อ : นายจักรกฤษณ์
      นามสกุล :  เจือด่านกลาง
      ชื่อเล่น :  จ๊อด
      เกิด : วันเสาร์ ที่ ๒๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๓๒ 
      อายุ : ๒๑ ปี
      โทร. : ๐๘-๗๒๔๕-๗๕๔๔  
      E-Mail :  

ภูมิลำเนา
      เลขที่ ๒๘/๑ บ้านบุ หมู่ ๒ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
      จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๖๐

ครอบครัว
      บิดา : นายพุทธ นามสกุล เจือด่านกลาง
      มารดา : นางจุล นามสกุล  เจือด่านกลาง
      พี่น้อง : ๒ คน ดังนี้
             ๑. ชื่อ พระจักรกฤษณ์  ธมฺมทินฺโน 
             ๒. ชื่อ เด็กชายจีรศักดิ์  เจือด่านกลาง 


การศึกษา
     จบ ม.๓ จากโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
     จบ ปว.ส.จาก โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา

อาชีพ
     อาชีพหลัก : 
     อาชีพเสริม : 

ประสบการณ์การทำงาน


การอุปสมบท
      อุปสมบทเมื่อ : วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ อายุ ๒๑ ปี 
      พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
      พระกรรมวาจาจารย์ : พระครูสุนทรธรรมประสาท
      พระอนุสาวนาจารย์ : พระสหัส  ปิติสาโร
              ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา :  ....เดี๋ยวก่อน....  

การศึกษาหลังการอุปสมบท
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมโท จากสำนัก
      พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมเอก จากสำนัก


คติประจำใจ
     -

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP