วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา การจัดการการเงินและทรัพย์สิน


๔๐๖ ๓๒๑ การจัดการการเงินและทรัพย์สิน ๓ (๓-๐-๖
(Financial and Asset Management)ศึกษาสถานะแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การเปรียบเทียบโครงการลงทุน

การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ศึกษาการจำแนกประเภทสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๘ทรัพย์สิน การจัดส่วนแบ่งของทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายกำหนดราคาทรัพย์สินวิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติกลางวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด

และการแสดงรายการทรัพย์สินในงบดุลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี*********
สอนโดย


อาจารย์พริมประภา มกราภิรมย์ (นก)

*********


*********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP