วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ๔๐๖ ๓๐๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓ (๓-๐-๖)(Introduction to Management)
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีและขอบเขตของการบริหารและการจัดการ พัฒนาการของการบริหารและการจัดการ นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหาร การบริหารภาครัฐ การจัดการทางธุรกิจ การวางแผน การติดต่อประสานงาน การวินิจฉัยสั่งการ ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการตามแนวบูรณาการ การบริหารจัดการตามแนวธรรมาภิบาล การบริหารเชิงพุทธ


-----
อาจารยประจำรายวิชา  :  ดร.พระมหาสมพร  ชุติปญฺโญ
----------
บทความรายวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
-----

ความหมายของการบริหารจัดการ

---------------
บันทึกประจำวัน
---------------

พฤหัสบดี
๐๕/๐๖/๒๕๕๑
---------------

อาจารย์ไม่เข้าสอน....ให้ค้นคว้าความหมาย  การบริหารจัดการ...
---------------
พฤหัสบด
๑๙/มิ.ย./๒๕๕๑
---------------

การบริหาร : การจัดการทรัพยากรที่มี/ไม่มี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ : ตอบสนองความต้องการของคน องค์การ ประเทศ

จัดการ : การทำหน้าที่ในการนำและควบคุมธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย


ความหมายของการจัดการของสำนักวิชาการ
บริหาร คือ การวางแผนและปฏิบัติตามแผน การใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด การทำให้เกิดความพอใจทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม

ลักษณะ ผู้บริหารสมัยเก่า
-มีอำนาจ
-มีบารมี
-มีพระเดช
-มีพระคุณ

ผู้บริหารสมัยใหม่
-มีความรู้ Knowledge
-มีคุณธรรม Moral
-มีความเป็นผู้นำ Leadership
-มีวิสัยทัศน์ Vision

บทบาทนักบริหารยุคใหม่
............เป็นครู / เป็นเพื่อน / เป็นพี่เลี้ยง / เป็นแบอย่างที่ดี

ปัจจัยการบริหารที่สำคัญ
-Men คน
-Money เงิน
-Materials วัสดุ เครื่องใช้
-Authorities อำนาจหน้าที่
-Time เวลา
-Mind จิตใจในการทำงาน
-Facilities อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

หน้าที่ของผู้บริหาร
-การเป็นผู้นำ
-การจัดระเบียบ
-การประสานงาน
-การรับผิดชอบ

ระดับการบริหาร
-ระดับต้น ..หัวหน้าพนักงาน
-ระดับกลาง ..หัวหน้าแผนก
-ระดับสูง ..ผู้อำนวยการ

ลักษณะการบริหาร
-เป็นศาสตร์ (วิชา ทฤษฎี หลักการ) และศิลป์
-เป็นกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย เน้นความสำเร็จตามเป้าหมาย สำคัญทั้งภายในและนอกองค์การ**********

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP