วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

พระคมปกรณ์ ธมฺมกิตฺติ

ประวัติ พระคมปกรณ์ ธมฺมกิตฺติ (เลากลาง)สถานะเดิม

ชื่อ : นายคมปกรณ์
นามสกุล : เลากลาง
ชื่อเล่น :
เกิด : วัน.......................ที่....................เดือน.......................พ.ศ............................
อายุ : ..........................ปี
โทร. : ...............................................E-Mail :


ภูมิลำเนา
เลขที่.....................บ้าน...........................หมู่.........................ตำบล......................................อำเภอ..................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.......................................................ครอบครัว
บิดา : นาย.................................นามสกุล........................................
มารดา : นาง.............................นามสกุล........................................
พี่น้อง : .....................คน ดังนี้
๑. ชื่อ
๒. ชื่อ
๓. ชื่อ
๔. ชื่อ
๕. ชื่อ
ภรรยา : ชื่อ...........................นามสกุล..............................................
ลูก : ....................คน
ชื่อ
ชื่อการศึกษา
จบ จาก โรงเรียน

จบ จาก โรงเรียน

จบ สาขา (เอก ) จาก

จบ สาขา (เอก ) จากอาชีพหลัก :
อาชีพเสริม :


ประสบการณ์การทำงานการอุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ : วัน ที่ เดือน พ.ศ. อายุ ปี
พระอุปัชฌาย์ : พระครูวิสารวรกิจ
พระกรรมวาจาจารย์ : พระสหัส ปิติสาโร
พระอนุสาวนาจารย์ : พระเสนาะ อนาลโย
ณ พัทธสีมาวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลาสิกขา :


การศึกษาหลังการอุปสมบท
พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมตรี จากสำนัก
พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมโท จากสำนัก
พ.ศ. : สอบได้ นักธรรมเอก จากสำนัก


คติประจำใจ

0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP