วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

บันทึกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
บันทึกการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๑
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
-----------------------------


เริ่มประชุมเวลา ๑๓ : ๐๐ น.


-------------------------
วาระที่ ๑ พระครูวิจิตคุณวัตร ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียน นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
-------------------------


-------------------------
วาระที่ ๒ พระประกอบ ฐิตเปโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู อ่านบันทึกการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
---------------------------------------------------
วาระที่ ๓ พระครูนันทประโชติ เจ้าคณะตำบลโนนสูง แจ้งให้ประชุมทราบ ดังนี้
--------------------------

.....๑. เรื่อง พระมรณภาพ ๒ รูป คือ ๑. พระครูอุดรสาธุวัตร อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ เจ้าอาวาสวัดดอนผวา มรณภาพเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑ ๒. พระครูปิยศีลากร อายุ ๖๕ พรรษา ๔๔ เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง

.....๒. เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อ จาก ครูพระสอนศีลธรรม เป็น พระสอนศีลธรรม
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ

.....๓. เรื่อง การขอรับเงินผ่านธนาคาร และนิตยภัตร เข้าครบทั้ง ๓ เดือนแล้ว ครั้งต่อไปจะเข้าเดือนเมษายน

.....๔. เรื่อง การอมรมพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอโนนสูง ผู้เข้าร่วมคือ พระครูศีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระธรรมวรนายก อ.วังน้ำเขียว วันที่ ๙-๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ รวม ๑๕ วัน รายงานตัว วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

.....๕. เรื่อง ให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทุกศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิยาเขตนครราชสีมา ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เฉพาะผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูงมี ๓๐ ศูนย์ แจ้งเลขทะเบียนของวัด ๕ วัด ดังนี้
..(๑.) วัดใหม่สามัคคีธรรม เลขทะเบียน ๓๕
..(๒.) วัดดอนม่วง ต.มะค่า เลขทะเบียน ๓๖
..(๓.) วัดคอนน้อย เลขทะเบียน ๓๗
..(๔.) วัดป่ารัง เลขทะเบียน ๓๘
..(๕.) วัดใหม่สุนทร เลขทะเบียน ๓๙

.....๖. เรื่อง การเข้าอยู่ปริวาสกรรม ณ วัดไพล ต.หลุมข้าว เริ่มวันที่ ๑-๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ วัดหนองหว้า ต.ด่านคล้า เริ่มวันที่ ๑-๑๐ เมษายน ของทุกปี


-----------------------------
พระปลัดประภากร ปภากโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
-----------------------------

..... ๑. เรื่อง ขอแก้ไขรายชื่อผู้สอบนักธรรม / ธรรมศึกษา กรุณาส่งก่อนวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

..... ๒. เรื่อง ร่วมปฏิบัติธุดงค์ของจังหวัดนครราชสีมา เริ่มวันที่ ๓๐ มีนาคม มาถึงวัดบ้านไพ ต.ขามเฒ่า วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เวลาบ่าย
----------------------
วาระที่พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
----------------------

..... ๑. เรื่อง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน พานักเรียนนักศึกษาเข้าอบรม ณ วัดหนองหว้า

..... ๒. เรื่อง การรายงาน ในการทำโครงการ ให้รายงานให้ทางอำเภอทราบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

..... ๓. เรื่อง การจัดแบ่งสนามสอบธรรมสนามหลวง ให้ปรึกษาเสนอแนะและแจ้งให้ทราบเพื่อลงมติและพิจารณาตามความเหมาะสม

..... ๔. เรื่อง สร้างลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดทำที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

..... ๕. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบบาลีสนามหลวง สอบในวันที่ ๒-๓-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

..... ๖. เรื่อง การให้ความรู้และแนะนำโยมออกไปเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

..... ๗. เรื่อง มจร.วข.นม. จัดงานสามเณรสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป

..... ๘. เรื่อง ห้ามพระเดินธุดงค์ในป่าสงวน ก่อนได้รับอนุญาต

..... ๙. เรื่อง วันวิสาขบูชา อำเภอโนนสูงร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมที่วัดคอหงษ์ ต.ลำคอหงษ์ เป็นประจำทุกปี เริ่ม วันขึ้น ๑๓-๑๔-๑๕ ค่ำ – แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ รวม ๔ วัน
..... การร่วมจัดโต๊ะหมู่บูชา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกๆ อำเภอในจังหวัดนครราชสีมามาร่วมกันจัด และนำพระที่มีชื่อเสียงในอดีตของอำเภอต่างมาตั้งให้บูชากราบไหว้ เป็นการนำเสนอให้ผู้คนรู้จักพระที่มีชื่อเสียงในอำเภอมากยิ่งขึ้น
..... พระราชวิมลโมลี ร.จจ.นครราชสีมา จัดที่ ชั้น MCC Hall The Mall Korat เป็นเวลา ๑ เดือน

..... ๑๐. เรื่อง โครงการวัดปลอดเหล้าเข้าสู่ โครงการวัดปลอดการพนัน
และ สร้างคนให้เข้มแข็ง โดยนโยบาย ๘ ส.
.......... ๑. ส.สงฆ์ สร้างพระสงฆ์ให้มีคุณภาพ
.......... ๒. ส.สัตตบุรุษ
.......... ๓. ส.เสนาสนะ
.......... ๔. ส.ศาสนสมบัติ
.......... ๕. ส.ศาสนธรรม
.......... ๖. ส.สังฆาธิการ
.......... ๗. ส.สวัสดิการ
.......... ๘. ส.สาธารณสงเคราะห์-------------------------
วาระที่ ๕ เปิดโอกาสแก่ที่ประชุม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
-------------------------

ถาม โดย พระครูถาวรวุฒิธรรม
........... เรื่อง เจ้าอาวาสมรณภาพ แต่จะเบิกจ่ายเงินของวัดจากธนาคารไม่ได้

ตอบ โดย พระครูวิสารวรกิจ
.......... ต้องแต่งตั้งเจ้าอาวาสก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้ ผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสต้อง จบนักธรรมเอกเป็นอย่างน้อย และเข้ากันได้กับญาติโยมและเจ้าคณะตำบลด้วย


-----------------------------------------------------
ปิดประชุม เวลา ๑๕:๒๕ น.
----------------------------------------------------
ลงชื่อ (พระครูสุนทรธรรมประสาท) ผู้บันทึกการประชุม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหว้าลงชื่อ (พระปลัดประภากร ปภากโร) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูงลงชื่อ (พระสหัส ปิติสาโร) ผู้พิมพ์รายงาน/เผยแพร่การประชุม-----------------------------------------------------------------------------
ภาคผนวก
-----------------------------------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP