วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
๔๐๖ ๓๐๒ การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
(Management of Buddhist Property)


ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่าด้วย ศาสนสมบัติ
การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และแนวโน้มการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา


*********
สอนโดย
อาจารย์ศุภกิตติ์ เงินกอง

*********ดาวน์โหลด
----------------------
บันทึกการเรียน(ประจำวัน...)
----------------------

----------------------
ดาวน์โหลดข้อมูลแนวสอบปลายภาค : ที่นี่
----------------------*********


วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ


๔๐๖ ๓๒๒ การบัญชีเพื่อการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
(Managerial Accounting)


     ศึกษาวิธีการและระบบบัญชีเบื้องต้น ศึกษาระบบบัญชีที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการจัดการการวางแผน การออกแบบบัญชีเอกสารบันทึกรายงานต่างๆ การวางรูปบัญชีสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยในการทำบัญชีและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี
และระบบบัญชีเพื่อการจัดการงานของกิจการคณะสงฆ์สอนโดย
อาจารย์พนิดา ขิขุนทด

*********


ดาวน์โหลด
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีเพื่อการจัดการ : ผศ.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

การบัญชีเพื่อการจัดการ
     สารบัญ
     บทที่ ๑ บทนำ
     บทที่ ๒ แนวความคิดและประเภทของต้นทุน
     บทที่ ๓ การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์
     บทที่ ๔ ต้นทุนกิจกรรม
     บทที่ ๕ การควบคุมค้นทุนการผลิต
     บทที่ ๖ การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต
     บทที่ ๗ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร
     บทที่ ๘ ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจทางเลือก
     บทที่ ๙ การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการกำหนดราคา
     บทที่ ๑๐ การวิเคราะห์โครงการลงทุน
     บทที่ ๑๑ งบประมาณและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
     บทที่ ๑๒ งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนและงบกระแสเงินสด
     บทที่ ๑๓ การวิเคราะห์งบการเงิน
บรรณานุกรม


บันทึกการเรียน (ประจำวัน...)
-------------------------------------------------
แบบฝึกหัด

รายการค้าต่อไปนี้เป็นรายการค้าของร้านสหกรณ์ มจร.นครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2551
     วันที่ 1 ธ.ค.51 นายพงศกร นำเงินสดมาลงทุน 100,000.00 บาท
     วันที่ 2 ธ.ค.51 ซื้อเครื่องเขียนเป็นเงินเชื่อ เป็นเงิน 10,000.00 บาท
     วันที่ 3 ธ.ค. 51 รับเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เป็นเงิน 5,000.00 บาท
     วันที่ 5 ธ.ค.51 ขายเครื่องเขียนเป็นเงิน 5,000.00 บาท
     วันที่ 15 ธ.ค. 51 จ่ายค่าเช่าอาคาร เป็นเงิน 2,000.00 บาท
     วันที่ 17 ธ.ค.51 ขายเครื่องดื่ม เป็นเงิน 2,000.00 บาท
     วันที่ 20 ธ.ค.51 ขายเครื่องเขียนเป็นเงินเชื่อให้นายนิธิ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
     วันที่ 25 ธ.ค.51 จ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 3,000.00 บาท
     วันที่ 31 ธ.ค.51 ขายอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 20,000.00 บาท
     วันที่ 31 ธ.ค. 51 จ่ายชำระหนี้ค่าซื้อเครื่องเขียนทั้งหมด

ให้ท่านจัดทำรายการบันทึกบัญชีดังนี้
     1. ลงสมุดรายวันทั่วไป
     2. ลงบัญชีแยกประเภททั่วไป
     3. จัดทำงบดุล
     4. จัดทำงบกำไรขาดทุน
ส่งวันที่ 15 มกราคม 2551 ถ้าพระนิสิตรูปใดไม่เข้าใจให้โทรติดต่อโยม อ.พนิดา 081 879 5038

เฉลยแบบฝึกหัด ที่นี่ โดย พระสัญชัย BB*********

วิชา การจัดการการเงินและทรัพย์สิน


๔๐๖ ๓๒๑ การจัดการการเงินและทรัพย์สิน ๓ (๓-๐-๖
(Financial and Asset Management)ศึกษาสถานะแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การเปรียบเทียบโครงการลงทุน

การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ศึกษาการจำแนกประเภทสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๘ทรัพย์สิน การจัดส่วนแบ่งของทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายกำหนดราคาทรัพย์สินวิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติกลางวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด

และการแสดงรายการทรัพย์สินในงบดุลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี*********
สอนโดย


อาจารย์พริมประภา มกราภิรมย์ (นก)

*********


*********

  © ขอขอบคุณ Blogger template 'Ultimatum' by s-hatcore ๒๕๕๐ : s-hatcore

กลับขึ้นข้างบน : Back to TOP